Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Strykowie

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Organy władzy

    Burmistrz Strykowa (1)
    Rada Miejska (0)
        Termin najbliższej sesji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad (1)
        Termin najbliższych posiedzeń Komisji Rady Miejskiej wraz z porządkiem obrad (7)
        Kadencja 2024-2029 (0)
            Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
            Skład Rady Miejskiej (1)
            Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
            Komisje stałe i doraźne Rady Miejskiej (4)
            Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (0)
            Interpelacje (1)
            Informacja dot. raportu o stanie Gminy Stryków (0)
        Dyżury Radnych Rady Miejskiej w Strykowie (1)
        Przyjmowanie skarg i wniosków (1)
        Poprzednie kadencje (0)
            Kadencja 2018 do dnia 30 kwietnia 2024 r. (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
                Komisje stałe i doraźne Rady Miejskiej (8)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (8)
                Interpelacje (21)
                Informacja dot. raportu o stanie Gminy Stryków (5)
            Kadencja 2014-2018 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
                Komisje stałe i doraźne Rady Miejskiej (4)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (5)
                Kontakt z radnymi - adresy e-mail (1)
            Kadencja 2010-2014 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
                Komisje stałe Rady Miejskiej (6)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (5)
            Kadencja 2006-2010 (0)
                Przewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (1)
                Skład Rady Miejskiej (1)
                Protokoły z sesji Rady Miejskiej (1)
                Komisje stałe Rady Miejskiej (5)
                Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej (5)
    E-sesja (0)
        Portal E-SESJA (0)
        Nagrania z sesji Rady Miejskiej (89)
        Nagrania z posiedzeń Komisji (1)
            Komisja Infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie (47)
            Komisja Budżetu Rady Miejskiej w Strykowie (48)
            Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Strykowie (32)
            Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Strykowie (24)
        Transmisja z obrad na żywo (0)

Urząd Miejski

    Dane podstawowe (1)
    Struktura organizacyjna (0)
        Organizacja urzędu - Regulamin organizacyjny (1)
        Pracownicy (1)
        Zakres kompetencji (1)
        Adresy e-mail pracowników (1)
        Numery telefonów (1)
        Godziny urzędowania (1)
    Sposoby załatwiania spraw i wzory wniosków (3)
        Edukacja publiczna (0)
            Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (1)
            Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych (1)
            Kontrola obowiązku nauki (1)
            Nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego (1)
            Pomoc zdrowotna dla nauczycieli (1)
            Stypendium Burmistrza Strykowa (1)
            Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych (1)
            Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem (1)
        Ewidencja działalności gospodarczej (0)
            Licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką (1)
            Świadczenie usług hotelarskich (1)
            Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (1)
        Ewidencja ludności i dowody osobiste (1)
            Ewidencja ludności (0)
                Zgłoszenie pobytu stałego (1)
                Zgłoszenie pobytu czasowego (1)
                Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego i czasowego (1)
                Zaświadczenia z akt ewidencji ludności (1)
            Dowody osobiste (0)
                Wydanie dowodu osobistego (1)
                Odbiór dowodu osobistego (1)
                Zawiadomienie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego (1)
                Zawieszanie i cofanie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego (1)
                Zgłoszenie nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych (1)
            Centralny Rejestr Wyborców (2)
            Rejestr Danych Kontaktowych (1)
        Geodezja, gospodarka gruntami (0)
            Dzierżawa gruntu (1)
            Nabycie komunalnego lokalu mieszkalnego przez najemcę (1)
            Najem lokalu komunalnego (1)
            Najem lokalu użytkowego (1)
            Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Podział nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (1)
            Rozgraniczenie nieruchomości (1)
        Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (0)
            Leczenie odwykowe (1)
        Gospodarka nieruchomościami (0)
            Numeracja porządkowa (1)
            Opłata adiacencka (1)
            Opłata planistyczna (1)
            Potwierdzenie pracy w gospodarstwie rolnym (1)
        Inwestycje (0)
            Przydomowe oczyszczalnie ścieków (1)
            Uzgodnienie lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą lub potrzebami ruchu (1)
            Uzgodnienie lokalizacji zjazdu z drogi gminnej publicznej (1)
            Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego drogi gminnej publicznej (1)
            Udostępnienie drogi wewnętrznej pod urządzenia infrastruktury (1)
            Kanały technologiczne (1)
        Księgowość budżetowa (0)
            Dodatek energetyczny (1)
            Dodatek mieszkaniowy (1)
        Księgowość podatkowa (0)
            Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych zbywającego (1)
        Podatki (0)
            Decyzja w sprawie udzielenia ulgi inwestycyjnej (1)
            Decyzja w sprawie udzielenia ulgi z tytułu nabycia gruntów (1)
            Podatek leśny - osoby fizyczne (1)
            Podatek leśny - osoby prawne (1)
            Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne (1)
            Podatek od nieruchomości - osoby prawne (1)
            Podatek od środków transportowych (1)
            Podatek rolny - osoby fizyczne (1)
            Podatek rolny - osoby prawne (1)
            Ulgi w sprawie zobowiązań podatkowych (0)
        Rolnictwo (0)
            Szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (1)
            Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (1)
            Wycinka drzew lub zakrzewień (1)
            Potwierdzanie zawarcia umowy dzierżawy (1)
        Sprawy obywatelskie (0)
            Wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie imprezy masowej (1)
        Środowisko (0)
            Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (1)
            Informacja o substancjach stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (1)
            Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (1)
            Przydomowa oczyszczalnia ścieków - zgłoszenie instalacji (1)
            Przyjmowanie informacji o opłacie za wydobytą kopalinę (1)
            Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie (1)
            Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (1)
            Zgłoszenie zamiaru przystąpienia do wykonywania robót geologicznych (1)
            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (1)
            Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (1)
            Przeniesienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rzecz innego podmiotu (1)
            Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Stryków (1)
        Urząd Stanu Cywilnego (0)
            Odtworzenie treści aktu stanu cywilnego (1)
            Powrót małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (1)
            Rejestracja urodzenia dziecka (1)
            Rejestracja zgonu (1)
            Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (1)
            Sprostowanie treści aktu stanu cywilnego (1)
            Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego (1)
            Uzyskanie zaświadczenia o stanie cywilnym (1)
            Uzyskanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą (1)
            Wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego (1)
            Wydawanie odpisów zupełnych, skróconych i wielojęzycznych z akt stanu cywilnego (1)
            Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zawarcie ślubu konkordatowego) (1)
            Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego (małżeństwa w formie cywilnej) (1)
            Zmiana imienia i/lub nazwiska (1)
        Zagospodarowanie przestrzenne (0)
            Decyzja o warunkach zabudowy (1)
            Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (1)
            Wydanie decyzji o przeniesieniu warunków zabudowy (1)
            Skrócony wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Zaświadczenie o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / informacja o rewitalizacji (1)
            Wypis, wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (1)
            Pismo dotyczące aktu planowania przestrzennego (formularz o zmianę przeznaczenia terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) (1)
            Zmiana sposobu użytkowania (1)
        Zezwolenie na sprzedaz napojów alkoholowych (0)
            Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych (1)
            Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży (1)
            Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorców, których działalność polega na organizowaniu imprez (1)
            Zawiadomienie o rezygnacji z korzystania z zezwoleń na sprzedaż alkoholi (1)
            Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2023 (1)
        Sport (0)
            Wniosek o przyznanie nagród sportowych (1)
        Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa (1)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (3)
    Praca w Urzędzie (0)
        Wymagane dokumenty (1)
        Ogłoszenia o naborze (0)
            2024 (5)
            2023 (12)
            2022 (50)
            2021 (32)
            2020 (23)
            2019 (13)
    Koordynator do spraw dostępności (1)

Prawo lokalne

    Statut Gminy Stryków (1)
    Uchwały (0)
        IX Kadencja - lata 2024-2029 (0)
            IX Kadencja (2024, Sesje I - ...) (0)
                V sesja z dnia 5 lipca 2024 r. (4)
                IV sesja z dnia 27 czerwca 2024 r. (16)
                III sesja z dnia 28 maja 2024 r. (7)
                II sesja z dnia 14 maja 2024 r. (7)
                I sesja z dnia 7 maja 2024r. (2)
        VIII Kadencja - lata 2018-2024 (0)
            VIII Kadencja (2024, Sesje LXXX - LXXXIII) (0)
                LXXXIII sesja z dnia 25 kwietnia 2024r. (7)
                LXXXII sesja z dnia 26 marca 2024 r. (18)
                LXXXI sesja z dnia 29 lutego 2024 r. (11)
                LXXX sesja z dnia 25 stycznia 2024 r. (10)
            VIII Kadencja (2023, Sesje LXV - LXXIX) (0)
                LXXIX sesja z dnia 29 grudnia 2023r. (5)
                LXXVIII sesja z dnia 19 grudnia 2023 r. (11)
                LXXVII sesja z dnia 24 listopada 2023 r. (5)
                LXXVI sesja z dnia 30 października 2023 r. (4)
                LXXV sesja z dnia 18 października 2023 r. (5)
                LXXIV sesja z dnia 29 września 2023 r. (11)
                LXXIII sesja z dnia 1 września 2023 r. (6)
                LXXII sesja z dnia 20 lipca 2023 r. (6)
                LXXI sesja z dnia 29 czerwca 2023 r. (9)
                LXX sesja z dnia 15 czerwca 2023 r. (5)
                LXIX sesja z dnia 26 maja 2023 r. (12)
                LXVIII sesja z dnia 27 kwietnia 2023 r. (3)
                LXVII sesja z dnia 30 marca 2023 r. (10)
                LXVI sesja z dnia 23 lutego 2023 r. (19)
                LXV sesja z dnia 13 stycznia 2023 r. (5)
            VIII Kadencja (2022, Sesje: XLVII- LXIV) (0)
                LXIV sesja z dnia 29 grudnia 2022 r. (11)
                LXIII sesja z dnia 15 grudnia 2022 r. (8)
                LXII sesja z dnia 24 listopada 2022 r. (12)
                LXI sesja z dnia 27 października 2022 r. (7)
                LX sesja z dnia 29 września 2022 r. (8)
                LIX sesja z dnia 9 września 2022 r. (7)
                LVIII sesja z dnia 19 lipca 2022 r. (8)
                LVII sesja z dnia 30 czerwca 2022 r. (10)
                LVI sesja z dnia 20 czerwca 2022 r. (1)
                LV sesja z dnia 20 czerwca 2022 r. (4)
                LIV sesja z dnia 26 maja 2022 r. (6)
                LIII sesja z dnia 28 kwietnia 2022 r. (5)
                LII sesja z dnia 11 kwietnia 2022 r. (13)
                LI sesja z dnia 17 marca 2022 r. (10)
                L sesja z dnia 10 marca 2022 r. (1)
                XLIX sesja z dnia 24 lutego 2022 r. (9)
                XLVIII sesja z dnia 27 stycznia 2022r. (4)
                XLVII sesja z dnia 20 stycznia 2022r. (4)
            VIII Kadencja (2021, Sesje: XX XI - XLVI) (0)
                XLVI sesja z dnia 30 grudnia 2021 (9)
                XLV sesja z dnia 22 grudnia 2021 (5)
                XLIV sesja z dnia 16 grudnia 2021 (12)
                XLIII sesja z dnia 25 listopada 2021 (12)
                XLII sesja z dnia 12 listopada 2021 (8)
                XLI sesja z dnia 28 października 2021 r. (6)
                XL sesja z dnia 30 września 2021 r. (5)
                XXXIX sesja z dnia 9 września 2021r. (7)
                XXXVIII sesja z dnia 3 sierpnia 2021 r. (8)
                XXXVII sesja z dnia 28 czerwca 2021 r. (11)
                XXXVI sesja z dnia 11 czerwca 2021 r. (5)
                XXXV sesja z dnia 20 maja 2021 r. (8)
                XXXIV sesja z dnia 15 kwietnia 2021 r. (4)
                XXXIII sesja z dnia 30 marca 2021 r. (11)
                XXXII sesja z dnia 18 lutego 2021 r. (7)
                XXXI sesja z dnia 25 stycznia 2021 r. (11)
            VIII Kadencja (2020, Sesje: XIX - XXX) (0)
                XIX sesja z dnia 27 stycznia 2020 r. (9)
                XX sesja z dnia 28 lutego 2020 r. (12)
                XXI sesja z dnia 8 kwietnia 2020 r. (11)
                XXII sesja z dnia 7 maja 2020 r. (6)
                XXIII sesja z dnia 28 maja 2020 r. (3)
                XXIV sesja z dnia 25 czerwca 2020 r. (10)
                XXV sesja z dnia 7 sierpnia 2020 r. (15)
                XXVI sesja z dnia 28 września 2020 r. (6)
                XXVII sesja z dnia 12 listopada 2020 r. (15)
                XXVIII sesja z dnia 7 grudnia 2020 r. (8)
                XXIX sesja z dnia 22 grudnia 2020 r. (10)
                XXX sesja z dnia 30 grudnia 2020 r. (7)
            VIII Kadencja (2019, Sesje V - XVIII) (0)
                V sesja z dnia 31 stycznia 2019 r. (10)
                VI sesja z dnia 27 lutego 2019 r. (10)
                VII sesja z dnia 26 marca 2019 r. (18)
                VIII sesja z dnia 18 kwietnia 2019 r. (6)
                IX sesja z dnia 9 maja 2019 r. (4)
                X sesja z dnia 30 maja 2019 r. (14)
                XI sesja z dnia 27 czerwca 2019 r. (16)
                XII sesja z dnia 30 lipca 2019 r. (11)
                XIII sesja z dnia 5 września 2019 r. (11)
                XIV sesja z dnia 30 września 2019 r. (7)
                XV sesja z dnia 29 października 2019 r. (18)
                XVI sesja z dnia 27 listopada 2019 r. (12)
                XVII sesja z dnia 11 grudnia 2019 r. (5)
                XVIII sesja z dnia 30 grudnia 2019 r. (16)
            VIII Kadencja (2018, Sesje: I - IV) (0)
                I sesja z dnia 22 listopada 2018 r. (5)
                II sesja z dnia 26 listopada 2018 r. (12)
                III sesja z dnia 18 grudnia 2018 r. (8)
                IV sesja z dnia 28 grudnia 2018 r. (9)
        VII Kadencja - lata: 2014-2018 (0)
            VII Kadencja (2014, Sesje: I - III) (0)
                I sesja z dnia 1 grudnia 2014 r. (7)
                II sesja z dnia 10 grudnia 2014 r. (8)
                III sesja z dnia 29 grudnia 2014 r. (14)
            VII Kadencja (2015, Sesje: IV - XVII) (0)
                IV sesja z dnia 30 stycznia 2015 r. (7)
                V sesja z dnia 25 lutego 2015 r. (7)
                VI sesja z dnia 16 marca 2015 r. (10)
                VII sesja z dnia 30 marca 2015 r. (5)
                VIII sesja z dnia 28 kwietnia 2015 r. (7)
                IX sesja z dnia 28 maja 2015 r. (8)
                X sesja z dnia 8 czerwca 2015 r. (4)
                XI sesja z dnia 29 czerwca 2015 r. (4)
                XII sesja z dnia 7 sierpnia 2015 r. (8)
                XIII sesja z dnia 28 września 2015 r. (4)
                XIV sesja z dnia 26 października 2015 r. (7)
                XV sesja z dnia 23 listopada 2015 r. (10)
                XVI sesja z dnia 18 grudnia 2015 r. (11)
                XVII sesja z dnia 29 grudnia 2015 r. (8)
            VII Kadencja (2016, Sesje: XVIII - XXIX) (0)
                XVIII sesja z dnia 28 stycznia 2016 r. (5)
                XIX sesja z dnia 26 lutego 2016 r. (9)
                XX sesja z dnia 30 marca 2016 r. (7)
                XXI sesja z dnia 22 kwietnia 2016 r. (15)
                XXII sesja z dnia 30 maja 2016 r. (9)
                XXIII sesja z dnia 27 czerwca 2016 r. (12)
                XXIV sesja z dnia 26 sierpnia 2016 r. (12)
                XXV sesja z dnia 23 września 2016 r. (7)
                XXVI sesja z dnia 28 października 2016 r. (19)
                XXVII sesja z dnia 24 listopada 2016 r. (14)
                XXVIII sesja z dnia 15 grudnia 2016 r. (11)
                XXIX sesja z dnia 29 grudnia 2016 r. (5)
            VII Kadencja (2017, Sesje: XXX - XLIV) (0)
                XXX sesja z dnia 26 stycznia 2017 r. (8)
                XXXI sesja z dnia 9 lutego 2017 r. (1)
                XXXII sesja z dnia 23 lutego 2017 r. (10)
                XXXIII sesja z dnia 30 marca 2017 r. (10)
                XXXIV sesja z dnia 7 kwietnia 2017 r. (2)
                XXXV sesja z dnia 27 kwietnia 2017 r. (8)
                XXXVI sesja z dnia 25 maja 2017 r. (9)
                XXXVII sesja z dnia 29 czerwca 2017 r. (18)
                XXXVIII sesja z dnia 20 lipca 2017 r. (2)
                XXXIX sesja z dnia 31 sierpnia 2017 r. (10)
                XL sesja z dnia 28 września 2017 r. (8)
                XLI sesja z dnia 26 października 2017 r. (15)
                XLII sesja z dnia 28 listopada 2017 r. (14)
                XLIII sesja z dnia 18 grudnia 2017 r. (6)
                XLIV sesja z dnia 28 grudnia 2017 r. (7)
            VII Kadencja (2018, Sesje: XLV - LVII) (0)
                XLV sesja z dnia 24 stycznia 2018 r. (6)
                XLVI sesja z dnia 22 lutego 2018 r. (8)
                XLVII sesja z dnia 29 marca 2018 r. (14)
                XLVIII z dnia 26 kwietnia 2018 r. (11)
                XLIX sesja z dnia 24 maja 2018 r. (6)
                L sesja z dnia 28 czerwca 2018 r. (12)
                LI sesja z dnia 21 lipca 2018 r. (7)
                LII sesja z dnia 30 sierpnia 2018 r. (9)
                LIII sesja z dnia 27 września 2018 r. (14)
                LIV sesja z dnia 10 października 2018 r. (2)
                LV sesja z dnia 18 października 2018 r. (8)
                LVI sesja z dnia 5 listopada 2018 r. (1)
                LVII sesja z dnia 9 listopada 2018 r. (1)
        VI Kadencja - lata: 2010-2014 (0)
            VI Kadencja (2010, Sesje: I - III) (0)
                I sesja z dnia 2 grudnia 2010 r. (2)
                II sesja z dnia 6 grudnia 2010 r. (9)
                III sesja z dnia 30 grudnia 2010 r. (10)
            VI Kadencja (2011, Sesje: IV - XVIII) (0)
                IV sesja z dnia 12 stycznia 2011 r. (5)
                V sesja z dnia 28 stycznia 2011 r. (6)
                VI sesja z dnia 16 lutego 2011 r. (8)
                VII sesja z dnia 17 marca 2011 r. (10)
                VIII sesja z dnia 28 kwietnia 2011 r. (8)
                IX sesja z dnia 30 maja 2011 r. (7)
                X sesja z dnia 30 czerwca 2011 r. (10)
                XI sesja z dnia 28 lipca 2011 r. (7)
                XII sesja z dnia 16 sierpnia 2011 r. (3)
                XIII sesja z dnia 29 sierpnia 2011 r. (6)
                XIV sesja z dnia 28 września 2011 r. (9)
                XV sesja z dnia 27 października 2011 r. (7)
                XVI sesja z dnia 14 listopada 2011 r. (5)
                XVII sesja z dnia 7 grudnia 2011 r. (8)
                XVIII sesja z dnia 29 grudnia 2011 r. (11)
            VI Kadencja (2012, Sesje: XIX - XXXI) (0)
                XIX sesja z dnia 26 stycznia 2012 r. (8)
                XX sesja z dnia 29 lutego 2012 r. (15)
                XXI sesja z dnia 28 marca 2012 r. (15)
                XXII sesja z dnia 27 kwietnia 2012 r. (8)
                XXIII sesja z dnia 30 maja 2012 r. (8)
                XXIV sesja z dnia 28 czerwca 2012 r. (6)
                XXV sesja z dnia 30 lipca 2012 r. (5)
                XXVI z dnia 29 sierpnia 2012 r. (2)
                XXVII z dnia 28 września 2012 r. (9)
                XXVIII z dnia 29 października 2012 r. (8)
                XXIX z dnia 19 listopada 2012 r. (9)
                XXX sesja z dnia 21 grudnia 2012 r. (10)
                XXXI sesja z dnia 28 grudnia 2012 r. (3)
            VI Kadencja (2013, Sesje: XXXII - XLV) (0)
                XXXII sesja z dnia 21 stycznia 2013 r. (12)
                XXXIII sesja z dnia 15 lutego 2013 r. (6)
                XXXIV sesja z dnia 15 marca 2013 r. (10)
                XXXV sesja z dnia 29 marca 2013 r. (2)
                XXXVI sesja z dnia 24 kwietnia 2013 r. (10)
                XXXVII sesja z dnia 29 maja 2013 r. (9)
                XXXVIII sesja z dnia 25 czerwca 2013 r. (9)
                XXXIX sesja z dnia 24 lipca 2013 r. (9)
                XL sesja z dnia 29 sierpnia 2013 r. (5)
                XLI sesja z dnia 23 września 2013 r. (6)
                XLII sesja z dnia 28 października 2013 r. (8)
                XLIII sesja z dnia 29 listopada 2013 r. (5)
                XLIV sesja z dnia 20 grudnia 2013 r. (8)
                XLV sesja z dnia 30 grudnia 2013 r. (3)
            VI Kadencja (2014, Sesje: XLVI - LV) (0)
                XLVI sesja z dnia 31 stycznia 2014 r. (10)
                XLVII sesja z dnia 27 lutego 2014 r. (10)
                XLVIII sesja z dnia 26 marca 2014 r. (11)
                XLIX sesja z dnia 29 kwietnia 2014 r. (5)
                L sesja z dnia 28 maja 2014 r. (8)
                LI sesja z dnia 26 czerwca 2014 r. (12)
                LII sesja z dnia 27 sierpnia 2014 r. (6)
                LIII sesja z dnia 22 września 2014 r (5)
                LIV sesja z dnia 30 października 2014 r (14)
                LV sesja z dnia 12 listopada 2014 r (4)
        V Kadencja - lata: 2006-2010 (0)
            V Kadencja (2006, Sesje: I - III) (0)
                I sesja z dnia 27 listopada 2006 r. (8)
                II sesja z dnia 5 grudnia 2006 r. (6)
                III sesja z dnia 28 grudnia 2006 r. (7)
            V Kadencja (2007, Sesje: IV - XVI) (0)
                IV sesja z dnia 31 stycznia 2007 r. (5)
                V sesja z dnia 26 lutego 2007 r. (12)
                VI sesja z dnia 28 marca 2007 r. (9)
                VII sesja z dnia 27 kwietnia 2007 r. (7)
                VIII sesja z dnia 22 maja 2007 r. (2)
                IX sesja z dnia 30 maja 2007 r. (5)
                X sesja z dnia 27 czerwca 2007 r. (9)
                XI sesja z dnia 27 lipca 2007 r. (6)
                XII sesja z dnia 29 sierpnia 2007 r. (5)
                XIII sesja z dnia 28 września 2007 r. (8)
                XIV sesja z dnia 29 października 2007 r. (14)
                XV sesja z dnia 29 listopada 2007 r. (4)
                XVI sesja z dnia 28 grudnia 2007 r. (12)
            V Kadencja (2008, Sesje: XVII - XXIX) (0)
                XVII sesja z dnia 29 stycznia 2008 r. (8)
                XVIII sesja z dnia 26 lutego 2008 r. (6)
                XIX sesja z dnia 27 marca 2008 r. (4)
                XX sesja z dnia 29 kwietnia 2008 r. (8)
                XXI sesja z dnia 30 maja 2008 r. (10)
                XXII sesja z dnia 26 czerwca 2008 r. (6)
                XXIII sesja z dnia 28 lipca 2008 r. (3)
                XXIV sesja z dnia 27 sierpnia 2008 r. (5)
                XXV sesja z dnia 29 września 2008 r. (5)
                XXVI sesja z dnia 31 października 2008 r. (15)
                XXVII sesja z dnia 13 listopada 2008 r. (3)
                XXVIII sesja z dnia 5 grudnia 2008 r. (13)
                XXIX sesja z dnia 29 grudnia 2008 r. (5)
            V Kadencja (2009, Sesje: XXX - XLII) (0)
                XXX sesja z dnia 30 stycznia 2009 r. (23)
                XXXI sesja z dnia 25 lutego 2009 r. (16)
                XXXII sesja z dnia 31 marca 2009 r. (10)
                XXXIII sesja z dnia 28 kwietnia 2009 r. (8)
                XXXIV sesja z dnia 29 maja 2009 r. (12)
                XXXV sesja z dnia 26 czerwca 2009 r. (9)
                XXXVI sesja z dnia 28 lipca 2009 r. (7)
                XXXVII sesja z dnia 28 sierpnia 2009 r. (5)
                XXXVIII sesja z dnia 25 września 2009 r. (10)
                XXXIX sesja z dnia 30 października 2009 r. (6)
                XL sesja z dnia 26 listopada 2009 r. (6)
                XLI sesja z dnia 10 grudnia 2009 r. (4)
                XLII sesja z dnia 29 grudnia 2009 r. (6)
            V Kadencja (2010, Sesje: XLIII - LIV) (0)
                XLIII sesja z dnia 11 stycznia 2010 r. (20)
                XLIV sesja z dnia 19 lutego 2010 r. (15)
                XLV sesja z dnia 10 marca 2010 r. (2)
                XLVI sesja z dnia 26 marca 2010 r. (9)
                XLVII sesja z dnia 29 kwietnia 2010 r. (8)
                XLVIII sesja z dnia 28 maja 2010 r. (9)
                XLIX sesja z dnia 28 czerwca 2010 r. (12)
                L sesja z dnia 30 lipca 2010 r. (9)
                LI sesja z dnia 31 sierpnia 2010 r. (10)
                LII sesja z dnia 29 września 2010 r. (8)
                LIII sesja z dnia 29 października 2010 r. (7)
                LIV sesja z dnia 10 listopada 2010 r. (7)
        IV Kadencja - lata: 2002-2006 (0)
            IV Kadencja (2003, Sesje: XII - XVII) (0)
                XII sesja z dnia 29 września 2003 r. (5)
                XIII sesja z dnia 20 listopada 2003 r. (29)
                XIV sesja z listopada 2003 r. (1)
                XV sesja z dnia 27 listopada 2003 r. (2)
                XVI sesja z dnia 12 grudnia 2003 r. (14)
                XVII sesja z dnia 19 grudnia 2003 r. (2)
            IV Kadencja (2004, Sesje: XVIII - XXXI) (0)
                XVIII sesja z dnia 13 lutego 2004 r. (8)
                XIX sesja z lutego 2004 r. (1)
                XX sesja z dnia 27 lutego 2004 r. (6)
                XXI sesja z dnia 27 marca 2004 r. (9)
                XXII sesja z dnia 27 kwietnia 2004 r. (9)
                XXIII sesja z dnia 13 maja 2004 r. (2)
                XXIV sesja z dnia 3 czerwca 2004 r. (9)
                XXV sesja z dnia 24 czerwca 2004 r. (11)
                XXVI sesja z dnia 31 sierpnia 2004 r. (17)
                XXVII sesja z dnia 22 września 2004 r. (10)
                XXVIII sesja z dnia 30 września 2004 r. (2)
                XXIX sesja z dnia 28 października 2004 r. (8)
                XXX sesja z dnia 29 listopada 2004 r. (9)
                XXXI sesja z dnia 29 grudnia 2004 r. (8)
            IV Kadencja (2005, Sesje: XXXII - XLV) (0)
                XXXII sesja z dnia 29 stycznia 2005 r. (8)
                XXXIII sesja z dnia 25 lutego 2005 r. (9)
                XXXIV sesja z dnia 24 marca 2005 r. (4)
                XXXV sesja z dnia 27 kwietnia 2005 r. (4)
                XXXVI sesja z dnia 13 maja 2005 r. (3)
                XXXVII sesja z dnia 3 czerwca 2005 r. (3)
                XXXVIII sesja z dnia 23 czerwca 2005 r. (12)
                XXXIX sesja z dnia 29 lipca 2005 r. (3)
                XL sesja z dnia 29 sierpnia 2005 r. (15)
                XLI sesja z dnia 28 września 2005 r. (3)
                XLII sesja z dnia 28 października 2005 r. (4)
                XLIII sesja z dnia 29 listopada 2005 r. (13)
                XLIV sesja z dnia 22 grudnia 2005 r. (6)
                XLV sesja z dnia 29 grudnia 2005 r. (4)
            IV Kadencja (2006, Sesje: XLVI - LVIII) (0)
                XLVI sesja z dnia 19 stycznia 2006 r. (3)
                XLVII sesja z dnia 13 lutego 2006 r. (1)
                XLVIII sesja z dnia 24 lutego 2006 r. (10)
                XLIX sesja z dnia 10 marca 2006 r. (3)
                L sesja z dnia 31 marca 2006 r. (7)
                LI sesja z dnia 26 kwietnia 2006 r. (5)
                LII sesja z dnia 30 maja 2006 r. (6)
                LIII sesja z dnia 20 czerwca 2006 r. (1)
                LIV sesja z dnia 30 czerwca 2006 r. (7)
                LV sesja z dnia 10 sierpnia 2006 r. (1)
                LVI sesja z dnia 30 sierpnia 2006 r. (5)
                LVII sesja z dnia 29 września 2006 r. (6)
                LVIII sesja z dnia 27 października 2006 r. (4)
    Zarządzenia (0)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2024 roku (121)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2023 roku (202)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2022 roku (233)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2021 roku (211)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2020 roku (209)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2019 roku (145)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2018 roku (120)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2017 roku (121)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2016 roku (120)
        Zarządzenia Burmistrza Strykowa wydane w 2015 roku (142)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2014 roku (140)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2013 roku (107)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2012 roku (120)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2011 roku (120)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2010 roku (127)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2009 roku (131)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2008 roku (133)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2007 roku (120)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2006 roku (98)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2005 roku (113)
        Zarządzenia Burmistrza Miasta - Gminy Stryków wydane w 2004 roku (134)
    Ogłoszenia (0)
        2024 (2)
        2023 (5)
        2022 (6)
        2021 (10)
        2020 (10)
        2019 (20)
        2018 (2)
        2017 (14)
        2016 (9)
        2015 (13)
    Obwieszczenia (1)
        2024 (6)
        2023 (14)
        2022 (15)
        2021 (44)
        2020 (26)
        2019 (56)
        2018 (13)
        2017 (24)
        2016 (14)
        2015 (14)
    Komunikaty, informacje (30)
    Konsultacje (7)
    Ochrona środowiska (0)
        Obwieszczenia - decyzje środowiskowe (0)
            2024 (74)
            2023 (93)
            2022 (105)
            2021 (127)
            2020 (93)
            2019 (52)
            2018 (54)
            2017 (43)
            2016 (21)
            2015 (19)
        Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochroniecyjne (1)
        Gospodarka odpadami (32)
        Baza danych o ocenach oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko (1)
        Ochrona powietrza (6)
        Ochrona przyrody (0)
            Natura 2000 (0)
            Pomniki przyrody (0)
        Ochrona środowiska (13)
    Budżet (0)
        rok 2024 (1)
        rok 2023 (1)
        rok 2022 (1)
        rok 2021 (1)
        rok 2020 (1)
        rok 2019 (1)
        rok 2018 (1)
        rok 2017 (1)
        rok 2016 (1)
        rok 2015 (1)
        rok 2014 (1)
        rok 2013 (1)
        rok 2012 (1)
        rok 2011 (1)
        rok 2010 (1)
        rok 2009 (1)
        rok 2008 (1)
        rok 2007 (1)
        rok 2006 (1)
        rok 2005 (1)
        rok 2004 (1)
    Podatki i opłaty lokalne (0)
        Obowiązujące w roku 2024 (1)
        Obowiązujące w roku 2023 (1)
        Obowiązujące w roku 2022 (1)
        Obowiązujące w roku 2021 (1)
        Obowiązujące w roku 2020 (1)
        Obowiązujące w roku 2019 (1)
        Obowiązujące w roku 2018 (1)
        Obowiązujące w roku 2017 (1)
        Obowiązujące w roku 2016 (1)
        Obowiązujące w roku 2015 (1)
    Sprawozdawczość (0)
        2024 (2)
        2023 (4)
        2022 (4)
        2021 (0)
            od początku roku do dnia 31 marca roku 2021 (1)
            od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2021 (1)
            od początku roku do dnia 30 września roku 2021 (1)
            od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2021 (1)
            na koniec IV kwartału 2021 roku (1)
        2020 (0)
            od początku roku do dnia 31 marca roku 2020 (1)
            od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2020 (1)
            od początku roku do dnia 30 września roku 2020 (1)
            od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020 (1)
        2019 (0)
            od początku roku do dnia 31 marca roku 2019 (1)
            od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2019 (1)
            od początku roku do dnia 30 września roku 2019 (1)
            od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2019 (1)
        2018 (0)
            SP-1 SPRAWOZDANIE PODATKOWE W ZAKRESIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU ROLNEGO I PODATKU LEŚNEGO (1)
            od początku roku do dnia 31 marca roku 2018 (1)
            od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2018 (1)
            od początku roku do dnia 30 września roku 2018 (1)
            od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2018 (1)
        2017 (0)
            od początku roku do dnia 31 marca roku 2017 (1)
            od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017 (1)
            od początku roku do dnia 30 września roku 2017 (1)
            od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2017 (1)
        2016 (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2015 (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2014 (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
        2013 (0)
            I kwartał (1)
            II kwartał (1)
            III kwartał (1)
            IV kwartał (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Stryków (2)
    Program ochrony środowiska (2)
    Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (1)
    Program Wspierania Rodziny w Gminie Stryków (2)
    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków na rok 2024 (1)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Stryków (1)
        Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków (1)
        Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Stryków (1)
    Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Stryków na lata 2023-2025 (1)
    Plany zagospodarowania przestrzennego (6)
        Projekty planów zagospodarowania przestrzennego wyłożone do publicznego wglądu (41)
        Obwieszczenia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (24)
    Zbiory Aktów Prawa Miejscowego ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego (0)
        VIII Kadencja (2023, Sesje LXV - ) (1)
        VIII Kadencja (2022, Sesje: XLVII- LXIV) (1)
        VIII Kadencja (2021, Sesje: XX XI - XLVI) (1)
        VIII Kadencja (2020, Sesje: XIX - XXX) (1)
        VIII Kadencja (2019, Sesje: V - XVIII) (1)
        VIII Kadencja (2018, Sesje: I - IV) (1)
        VII Kadencja (2018, Sesje: XLV - LVII) (1)
        VII Kadencja (2017, Sesje: XXX - XLIV) (1)
        VII Kadencja (2016, Sesje: XVIII - XXIX) (1)
        VII Kadencja (2015, Sesje: IV - XVII) (25)
        VII Kadencja (2014, Sesje: I - III) (4)
        VI Kadencja (2014, Sesje: XLVI - LV) (15)
        VI Kadencja (2013, Sesje: XXXII - XLV) (33)
        VI Kadencja (2012, Sesje: XIX - XXXI) (12)
        VI Kadencja (2011, Sesje: IV - XVIII) (26)
        VI Kadencja (2010, Sesje: I - III) (5)
    Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie (0)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2024 roku (12)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2023 roku (34)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2022 roku (18)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2021 rok (13)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2020 rok (15)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2019 rok (17)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2018 rok (18)
        Wykazy nieruchomości sporządzone i podane do publicznej wiadomości w 2017 rok (5)
    Podstawowa kwota dotacji (0)
        Ogłoszenia w 2024 roku (2)
        Ogłoszenia w 2023 roku (4)
        Ogłoszenia w 2022 roku (4)
        Ogłoszenia w 2021 roku (3)
        Ogłoszenia w 2020 roku (3)
        Ogłoszenia w 2019 roku (3)
        Ogłoszenia w 2018 roku (3)
        Ogłoszenia w 2017 roku (4)
    Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków (1)
    Ocena okresowa jakosci wody (0)
        Ocena jakości wody do spożycia (4)
            2020 (2)
            2021 (6)
            2022 (4)
            2023 (1)
            2024 (1)
    Informacja o udzielonych dotacjach (1)
    Schemat procedur kontroli przedsiębiorców (1)
    Emisja obligacji Gminy Stryków (0)
        Emisja obligacji Gminy Stryków - 2024 r. (7)
        Emisja obligacji Gminy Stryków - 2023 r. (5)

Gmina

    Dane podstawowe (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Przedszkola (1)
        Szkoły Podstawowe (0)
            Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Władysława Jagiełły w Strykowie (1)
            Szkoła Podstawowa im. gen. dyw. Tadeusz Kutrzby w Koźlu (1)
            Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Niesułkowie (1)
            Szkoła Podstawowa im. 24 Lutego 1863 roku w Dobrej (1)
            Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Noblistów Polskich w Strykowie (1)
            Szkoła Podstawowa im. ks. Idziego Radziszewskiego w Bratoszewicach (1)
        Szkoły ponadpodstawowe (1)
        Ośrodek Kultury i Rekreacji (1)
        Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
        Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej (1)
        Jednostka Robót Publicznych (1)
        Gminna Biblioteka Publiczna (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        Jednostki pomocnicze gminy - kadencja: 2024-2028 (0)
            Wykaz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli (kadencja 2024-2028) (1)
            Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich (kadencja 2024-2028) (1)
        Jednostki pomocnicze gminy - kadencja: 2020-2024 (0)
            Wykaz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli (kadencja 2020-2024) (1)
            Wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich (kadencja 2020-2024) (1)
        Jednostki pomocnicze gminy - kadencja: 2015-2019 (0)
            Wykaz Przewodniczących i członków Zarządów Osiedli (1)
            Sołectwa - wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich (1)
        Jednostki pomocnicze gminy - kadencja: 2011-2015 (0)
            Wykaz przewodniczących i członków zarządów osiedli (1)
            Sołectwa - wykaz Sołtysów i członków Rad Sołeckich (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (0)
    Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (1)
    Raport o stanie gminy (6)

Przetargi

    Platforma Zakupowa Gminy Stryków (0)
    rok 2024 (1)
    rok 2023 (1)
    rok 2022 (25)
    rok 2021 (12)
    rok 2020 (50)
    rok 2019 (42)
    rok 2018 (39)
    rok 2017 (34)
    rok 2016 (34)
    rok 2015 (23)
    Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych (8)
    Przetargi na najem, dzierżawę i sprzedaż nieruchomości (0)
        Rok 2024 (12)
        Rok 2023 (12)

Wybory i referenda

    Okręgi wyborcze i obwody głosowania (5)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego w dniu 9 czerwca 2024r (2)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (5)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (4)
    Wybory uzupełniające 2024 (1)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (13)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (5)
    Wybory samorządowe 2024 (2)
        Protokoły wyników głosowania i wizualizacja wyborów (18)
            Wizualizacja frekwencji i wyników - adresy stron Państwowej Komisji Wyborczej (1)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (18)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (21)
        Dodatkowe informacje w związku z wyborami do Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego (1)
        Dodatkowe informacje w związku z wyborami do Rady Powiatu Zgierskiego (4)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 15 października 2023 r. (4)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (9)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (8)
    Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 15 października 2023 r. (1)
    Wybory ławników (2)
    Wybory uzupełniające 2021 (23)
    Wybory Prezydenta RP 2020 - 28 czerwca 2020 (0)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (12)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (21)
        Materiały szkoleniowe dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych (1)
    Wybory Prezydenta RP 2020 - 10 maja 2020 (0)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (8)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (12)
    Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP - 13 października 2019 r. (0)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (6)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (14)
    Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maj 2019 (0)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (6)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (12)
    Wybory uzupełniające 2018 (24)
    Wybory samorządowe 2018 (1)
        Informacje Urzędu Miejskiego w Strykowie (22)
        Informacje Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi (39)
        Dodatkowe informacje w związku z wyborami do Rady Sejmiku Województwa Łódzkiego (2)
        Dodatkowe informacje w związku z wyborami do Rady Powiatu Zgierskiego (2)
        Protokoły wyników głosowania (12)
        Protokoły wyników głosowania - II TURA (12)
        Wygaśnięcie mandatu radnego (1)
    Wybory Parlamentarne 2015, zarządzone na dzień 25 października (62)
        Spoty o technice głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu (4)
        Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - dane ze strony Państwowej Komisji Wyborczej (3)
    Referendum ogólnokrajowe zarządzone na dzień 6 września 2015 r. (46)
    Wybory Prezydenta RP 2015 (29)
    Wybory samorządowe 2014 (0)
        Wyniki wyborów i frekwencja (5)

Informacja publiczna

    Oświadczenia majątkowe (0)
        Wzór oświadczenia majątkowego z instrukcją jego wypełenia (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2024 (0)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2024-2029 (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2018 do dnia 30 kwietnia 2024 r. (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2023 (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2022 (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2021 (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2020 (0)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2019 (0)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe za rok 2018 (0)
            Rada Miejska w Strykowie (1)
            Jednostki organizacyjne (1)
            Urząd Miejski w Strykowie (1)
        Oświadczenia majątkowe na początek kadencji 2018-2023 (1)
        Oświadczenia majątkowe na koniec kadencji 2014-2018 (1)
    Współpraca z organizacjami pozarządowymi (0)
        2024 (7)
        2023 (17)
        2022 (13)
        2021 (7)
        2020 (13)
        2019 (23)
        2018 (14)
        2017 (13)
        2016 (11)
        2015 (13)
    Wnioski i interpretacje podatkowe (0)
        Wniosek i interpretacja Nr 1 (1)
        Wniosek i interpretacja Nr 2 (1)
        Interpretacja 1/2024 (1)
    Kanały technologiczne (3)
    Petycje (0)
        rok 2024 (7)
        rok 2023 (12)
        rok 2022 (13)
        rok 2021 (5)
        rok 2020 (8)
        rok 2019 (13)
        rok 2018 (10)
        rok 2017 (2)
    Ochrona danych osobowych (1)
    Łowiectwo (1)
    Kąpielisko w Strykowie (0)
        Analiza zagrożeń przy kąpielisku (1)
        Obwieszczenia (1)
        Wykaz kąpielisk (1)
        Ocena jakości wody w miejscu wykorzystywanym do kąpieli (9)
    Kontrole zewnętrzne (1)
    Audyt wewnętrzny i kontrola (1)
    Rewitalizacja (1)
    Specjalne Strefy Ekonomiczne (1)
    Zgromadzenia (10)

Narodowy Spis Powszechny - 2021
    Narodowy Spis Powszechny - 2021 (2)

Powszechny Spis Rolny -2020
    Powszechny Spis Rolny - 2020 (2)

Przydatne adresy
    Przydatne adresy (1)

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
    ePUAP (1)

Informacje dotyczące Biuletynu Informacji Publicznej

    Instrukcje obsługi (0)
        Wyszkukiwarka (1)
        Wersje do wydruku (1)
        Rejestr zmian (1)
        Nawigacja (1)
    Dostęp do informacji niepublikowanych w BIP (1)
    Redakcja (1)
    Plikie cookies (1)

Sposoby załatwienia spraw i wzory wniosków
    Sposoby załatwienia spraw i wzory wniosków (0)

Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
    Ponowne wykorzystanie informacji publicznej (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij