Dotyczy:

Kontrola spełniania obowiązku nauki

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

art. 40 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.)

Sposób załatwienia

Sprawy:

Potwierdzenie realizacji obowiązku nauki poprzez wpisanie do właściwej ewidencji

Wymagane dokumenty

Oświadczenie rodziców o spełnianiu przez dziecko obowiązku nauki

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Zgłoszenie- informacja do wiadomości

Tryb udzielania odpowiedzi:

Nie udziela się odpowiedzi

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Zgodnie z art. 41 niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki:

  • Wzór oświadczenia
  • Klauzula informacyjna

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

 

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

  Tel. 42-719-80-02 w. 431

  e-mail: monika.sulek@strykow.pl