Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, można uzyskać na ustny lub pisemny wniosek osoby zainteresowanej (art. 10. ustawy o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), złożony w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27.

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później w terminie 14 dni od dnia kiedy wniosek został złożony. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd jest obowiązany powiadomić w tym terminie zainteresowanego o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację. Termin ten nie może być jednak dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.