Dotyczy:

WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK NIEPUBLICZNYCH

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu.

Podstawa Prawna:

 • Art. 168 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).

Sposób załatwienia

sprawy:

 • Dokonanie wpisu do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.
 • Wydanie zaświadczenia o wpisie do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych.

Wymagane dokumenty

 • Zgłoszenie do ewidencji, które powinno zawierać:
  • oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • określenie odpowiednio typu lub rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, a w przypadku:
   • szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w których szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego albo w klasyfikacji zawodów szkolnictwa artystycznego,
   • placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe - formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a Ustawy Prawo Oświatowe, którą placówka albo centrum będzie prowadzić;
   • w przypadku szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego - informację,
    czy szkoła jest przeznaczona dla dzieci i młodzieży czy dla dorosłych;
   • w przypadku szkoły podstawowej - informację, czy w szkole będzie zorganizowany oddział przedszkolny lub oddziały przedszkolne;
 • wskazanie adresu siedziby szkoły lub placówki oraz innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane, przy czym inne lokalizacje muszą znajdować się na terenie jednostki samorządu terytorialnego dokonującej wpisu do ewidencji, a w przypadku szkoły artystycznej na terenie tej samej miejscowości, a także informację o warunkach lokalowych zapewniających:
  • możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
  • realizację innych zadań statutowych,
  • w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkoły artystycznej - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • w przypadku placówki albo centrum, o których mowa w art. 2 pkt 4 Ustawy Prawo Oświatowe, prowadzących kształcenie zawodowe w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2 Ustawy Prawo Oświatowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
  • bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
 • statut szkoły lub placówki;
 • dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
 • zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych odpowiednio w:
  • art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe - w przypadku szkoły niepublicznej niebędącej szkołą artystyczną,
  • art. 14 ust. 4 Ustawy Prawo Oświatowe - w przypadku niepublicznej szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia publicznej szkoły artystycznej;
 • w przypadku szkoły, o której mowa w art. 178 ust. 1 Ustawy Prawo Oświatowe - informację
  o zgodzie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na założenie lub prowadzenie szkoły niepublicznej, która nie spełnia warunków określonych w art. 14 ust. 3 Ustawy Prawo Oświatowe;
 • dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Dokonanie wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia lub wydanie decyzji administracyjnej o odmowie dokonania wpisu do ewidencji.

Tryb udzielania odpowiedzi:

 • Doręczenie zgłaszającemu pisemnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.
 • Przekazanie kopii zaświadczenia właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w Łodzi, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Decyzję o odmowie wpisu do ewidencji wydaje się jeżeli:

 • zgłoszenie nie zawiera wszystkich danych i mimo wezwania braki nie zostały uzupełnione
  w wyznaczonym terminie
 • statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony

Organ prowadzący szkołę lub placówkę jest obowiązany zgłosić organowi ewidencyjnemu, w ciągu 14 dni zmiany w danych zawartych w zgłoszeniu, powstałych po wpisie do ewidencji.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej

Załączniki:

Formularz zawierający dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

Osoba prowadząca sprawę:

MonikaSułek, inspektor, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl

Natalia Siniarska, referent, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl