Pozycja Data aktu Data publikacji Tytuł
3407 30-03-2023 24-04-2023 Uchwała nr LXVII/588/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie określenia wykazu  kąpielisk na  rok 2023 na  terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
3522 30-03-2023 26-04-2023 Uchwała nr LXVII/589/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2023 roku
2284 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/569/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany przebiegu ulicy Lawendowej w miejscowości Tymianka
2285 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/570/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Tymianka
2286 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/571/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Anielin Swędowski
2287 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/577/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w  sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych z  pomocy społecznej w  formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w  szkole i  w domu” na lata 2019-2023
2288 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/580/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stryków
2289 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/583/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
2290 23-02-2023 16-03-2023 Uchwała nr LXVI/584/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w  szkole i  w domu” na lata 2019-2023
2325 23-02-2023 17-03-2023 Uchwała nr LXVI/579/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
2710 23-02-2023 30-03-2023 Uchwała nr LXVI/566/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część B
958 13-01-2023 03-02-2023 Uchwała nr LXV/563/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
959 13-01-2023 03-02-2023 Uchwała nr LXV/564/2023 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 13 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/275/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi