Dotyczy:

Zaświadczenia z akt ewidencji ludności

Wydział:

Spraw Obywatelskich i Społecznych

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności;
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ;
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 • Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych
  w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Sposób załatwienia

Sprawy:

Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na wniosek zainteresowanej osoby złożony
w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r.
o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne.

Wniosek można złożyć w następującej formie:

 • osobiście,
 • listownie przez operatora pocztowego,
 • za pomocą środków komunikacji elektroniczne – platforma ePUAP

Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zaświadczenia.
 • dowód osobisty lub paszport.
 • w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu)

W przypadku ubiegania się o wielojęzyczny standardowy formularz –tłumaczenie pomocnicze do  urzędowego zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały lub zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy:

 • wniosek.
 • dowód osobisty lub paszport.
 • oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika.
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty lub wydruk przelewu bankowego.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

  Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

   pokój 6 (I piętro)

Termin załatwienia:

Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni.

Tryb udzielania odpowiedzi:

Zaświadczenie o zameldowaniu.

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Opłaty:

 • za wydanie zaświadczenia np. o zameldowaniu, wymeldowaniu, braku osób zameldowanych w lokalu- 17 zł,
 • za udzielenie pełnomocnictwa - 17 zł,
 • za wielojęzyczny standardowy formularz – tłumaczenie pomocnicze do urzędowego zaświadczenia – 17 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r.
o opłacie skarbowej
.

Zwolnione z opłaty skarbowej jest  złożenie do sprawy dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłaty można dokonać gotówką w kasieUrzędu, bezgotówkowo – kartą płatniczą lub na rachunek bankowy:

Bank Spółdzielczy w Strykowie
90 8785 0002 2001 0000 1993 0001

Załączniki:

Wniosek o wydanie zaświadczenia

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Kalinka tel . 42 719-80-02 w. 460 e-mail: monika.kalinka@strykow.pl

Joanna Głowadzka tel. 42 719-80-02 w. 461e-mail: joanna.glowadzka@strykow.pl