Dotyczy:

Stypendium edukacyjne Burmistrza Strykowa

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

 • art. 90 t ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230)
 • Uchwała Nr XI/109/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie Gminy Stryków
 • Uchwała Nr LIX/510/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w formie stypendium Burmistrza Strykowa pobierających naukę na terenie Gminy Stryków

Sposób załatwienia

Sprawy:

Pisemna informacja, która wskazuje:

 • osobę, której przyznano stypendium;
 • okres, na który zostało przyznane stypendium;
 • wysokość stypendium;
 • sposób i termin wypłacania stypendium.

Wymagane dokumenty

 • wniosek dyrektora szkoły podstawowej po uzyskaniu pisemnej zgody rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub
 • wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, absolwenta szkoły ponadpodstawowej
 • klauzula informacyjna

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Wnioski rozpatruje się do dnia 31 sierpnia danego roku.

Tryb udzielania odpowiedzi:

O przyznaniu oraz odmowie przyznania stypendium edukacyjnego, Burmistrz Strykowa zawiadamia rodzica (prawnego opiekuna) ucznia lub ucznia pełnoletniego, a także dyrektora szkoły podstawowej, z której złożony został wniosek.

Pisemna informacja wskazuje:

 • osobę, której przyznano stypendium;
 • okres, na który zostało przyznane stypendium;
 • wysokość stypendium;
 • sposób i termin wypłacania stypendium.

Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje

Uwagi:

 • Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi klas IV - VII szkoły podstawowej, który spełnia jedno z następujących kryteriów:
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 5,5 lub powyżej; obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5;
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 4,5 lub powyżej oraz jest laureatem lub finalistą konkursu lub uzyskał wyróżnienie, tytuł laureata lub finalisty olimpiady, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad 10; obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5.

 

 • Stypendium edukacyjne może być przyznane absolwentowi szkoły podstawowej, który spełnia  jedno z następujących kryteriów:
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 5,5 lub powyżej; obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5;
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 4,5 lub powyżej oraz jest laureatem lub finalistą konkursu lub uzyskał wyróżnienie, tytuł laureata lub finalisty olimpiady, organizowanych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036); obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5;
  • uzyskał wynik 90 % lub powyżej (max. 100 %) z każdej części egzaminu ósmoklasisty.

 

 • Stypendium edukacyjne może być przyznane uczniowi lub absolwentowi szkoły ponadpodstawowej, umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wyłączeniem szkoły dla dorosłych, który spełnia jedno z następujących kryteriów:
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 5,0 lub powyżej; obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5;
  • w wyniku klasyfikacji rocznej bezpośrednio poprzedzającej złożenie wniosku, uzyskał średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wysokości 4,3 lub powyżej oraz uzyskał wyróżnienie, tytuł laureata lub finalisty olimpiady organizowanej na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad; obliczając średnią ocen dokonuje się jej zaokrąglenia do części dziesiętnych, poprzez zwiększenie o jeden ostatniej cyfry, jeśli kolejna cyfra liczby początkowej jest równa lub większa od 5;
  • uzyskał wynik co najmniej 90 % (max. 100 %) z każdej części egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych.

 

 • Stypendium edukacyjne przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 10 miesięcy, tj. od września danego roku do czerwca następnego roku.
 • Stypendium edukacyjne przyznaje się w wysokości 200 zł miesięcznie. Stypendium edukacyjne wypłacane jest w ratach miesięcznych na wskazany rachunek bankowy. Na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, stypendium wypłacane może być w inny sposób.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku dyrektora szkoły podstawowej
 • Wzór wniosku rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego ucznia, absolwenta szkoły ponadpodstawowej
 • Klauzula informacyjna

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

 

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl