Dotyczy:

Nagrody sportowe i wyróżnienia Burmistrza Strykowa

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

 • art. 31 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599) o sporcie
 • Uchwała Nr XLIV/413/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków

Sposób załatwienia

Sprawy:

 • Pisemna informacja dotycząca przyznania nagrody lub wyróżnienia
 • Wypłata środków w terminie do 30 kwietnia

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie nagrody lub wyróżnienia
 • Załączniki:
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu;
  • potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego przez właściwy polski związek, regionalny związek sportowy lub krajową organizację prowadzącą współzawodnictwo sportowe osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu;
  •  przypadku zawodów międzynarodowych, potwierdzona za zgodność z oryginałem, kopia/wydruk z kalendarza międzynarodowego wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopią dokumentu potwierdzającego osiągnięcie przez zawodnika wymaganych wyników sportowych;
  • w przypadku wniosku o wyróżnienie, potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie dokumentów potwierdzające wysokie wyniki sportowe osiągnięte w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym;
  • potwierdzony za zgodność z oryginałem aktualny odpis z KRS lub potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg z właściwej ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez starostów, w których trenuje zawodnik bądź szkoli trener lub instruktor sportu;
  • trener, instruktor sportu przedkłada dodatkowo, potwierdzone za zgodność z oryginałem, aktualne uprawnienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Wnioski rozpatruje się do dnia 30 kwietnia danego roku.

Tryb udzielania odpowiedzi:

Pisemna informacja o przyznaniu nagrody sportowej lub wyróżnienia

Tryb odwoławczy:

 Nie przysługuje

Uwagi:

Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane dla:

 • osób fizycznych będących mieszkańcami Gminy Stryków, zrzeszonych w klubach bądź w organizacjach sportowych, zwanych dalej zawodnikami;
 • osób fizycznych będących członkami klubów bądź organizacji sportowych, mających siedzibę i działających na terenie Gminy Stryków, zwanych dalej zawodnikami;
 • trenerów, instruktorów sportu posiadających aktualne uprawnienia zgodne z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, prowadzących na terenie Gminy Stryków szkolenie zawodników, o których mowa powyżej

 

Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane zawodnikom w sportach indywidualnych,
a także zawodnikom w sportach drużynowych, wchodzących w skład sztafet, załóg i zespołów, z zastrzeżeniem, że nagroda będzie proporcjonalnie dzielona na liczbę zgłoszonych zawodników (maksymalnie można zgłosić liczbę zawodników stanowiących podstawowy skład w danej dyscyplinie sportowej, przy czym w sytuacji, gdy w sporcie drużynowym zostanie zgłoszony jeden zawodnik, to otrzyma on nagrodę w wysokości przewidzianej dla sportów indywidualnych).

 

Nagrody lub wyróżnienia mogą zostać przyznane zawodnikowi lub trenerowi, instruktorowi sportu w dyscyplinach sportowych znaczących dla Gminy Stryków, którymi są: kolarstwo, piłka nożna, sporty motorowe, sporty walki, lekkoatletyka, koszykówka, tenis ziemny, tenis stołowy, jeździectwo konne, gimnastyka artystyczna, pływanie, piłka siatkowa, piłka ręczna, sporty siłowe

 

Nagrody mogą zostać przyznane za osiągnięcia sportowe osiągnięte we współzawodnictwie sportowym wpisanym w kalendarz Polskich Związków Sportowych lub krajowych organizacji sportowych osób niepełnosprawnych lub prestiżowych zawodów wpisanych w kalendarz międzynarodowy.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku o przyznanie nagrody lub wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe
 • Klauzula informacyjna
 • Wzór zaświadczenia

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków
Tel. 42-719-80-02 w. 430
e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków
Tel. 42-719-80-02 w. 431
e-mail: monika.sulek@strykow.pl