Pozycja Data aktu Data publikacji Tytuł
464 30-12-2021 24-01-2022 Uchwała nr XLVI/429/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
361 30-12-2021 20-01-2022 Uchwała nr XLVI/432/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
1228 22-12-2021 07-03-2022 Uchwała nr XLV/421/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
3014 22-12-2021 24-05-2022 Uchwała nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok
10 16-12-2021 03-01-2022 Uchwała nr XLIV/415/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w spawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno - wypoczynkowe
11 16-12-2021 03-01-2022 Uchwała nr XLIV/416/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. uchylająca uchwałę Nr XLII/393/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniającą uchwałę nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia  27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
12 16-12-2021 03-01-2022 Uchwała nr XLIV/417/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
76 16-12-2021 05-01-2022 Uchwała nr XLIV/408/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Stryków
77 16-12-2021 05-01-2022 Uchwała nr XLIV/413/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie ustanowienia i finansowania nagród sportowych przez Gminę Stryków
1180 16-12-2021 03-03-2022 Uchwała nr XLIV/418/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
5901 25-11-2021 01-12-2021 Uchwała nr XLIII/400/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
5902 25-11-2021 01-12-2021 Uchwała nr XLIII/401/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz zasad ustalania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Stryków
6405 25-11-2021 14-12-2021 Uchwała nr XLIII/398/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
737 25-11-2021 08-02-2022 Uchwała nr XLIII/406/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
5660 12-11-2021 25-11-2021 Uchwała nr XLII/388/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Anielin Swędowski
5661 12-11-2021 25-11-2021 Uchwała nr XLII/389/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszewice
5662 12-11-2021 25-11-2021 Uchwała nr XLII/390/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Smolice
5587 12-11-2021 24-11-2021 Uchwała nr XLII/393/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
5588 12-11-2021 24-11-2021 Uchwała nr XLII/394/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
5589 12-11-2021 24-11-2021 Uchwała nr XLII/395/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok
5227 28-10-2021 16-11-2021 Uchwała nr XLI/383/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
5330 28-10-2021 18-11-2021 Uchwała nr XLI/382/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Stryków z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2022 r.
5331 28-10-2021 18-11-2021 Uchwała nr XLI/384/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2022 rok
624 28-10-2021 03-02-2022 Uchwała nr XLI/385/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
5475 30-09-2021 23-11-2021 Uchwała nr XL/379/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
4478 09-09-2021 30-09-2021 Uchwała nr XXXIX/374/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2021 r. zmieniająca uchwałę nr XXIII/185/2012 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków
4479 09-09-2021 30-09-2021 Uchwała nr XXXIX/375/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
4617 09-09-2021 13-10-2021 Uchwała nr XXXIX/371/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice
4652 09-09-2021 18-10-2021 Uchwała nr XXXIX/372/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice i Wola Błędowa
4760 09-09-2021 20-10-2021 Uchwała nr XXXIX/370/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 września 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część A
3899 03-08-2021 23-08-2021 Uchwała nr XXXVIII/362/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia bezpłatnej komunikacji gminnej i międzygminnej, dla której organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Stryków
3900 03-08-2021 23-08-2021 Uchwała nr XXXVIII/367/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
4141 03-08-2021 07-09-2021 Uchwała nr XXXVIII/369/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Dobra, Kiełmina, Swędów i Zelgoszcz
3260 28-06-2021 21-07-2021 Uchwała nr XXXVII/358/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2021/2022
3987 28-06-2021 27-08-2021 Uchwała nr XXXVII/360/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
2996 11-06-2021 01-07-2021 Uchwała nr XXXVI/346/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku
2997 11-06-2021 01-07-2021 Uchwała nr XXXVI/349/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
2627 20-05-2021 09-06-2021 Uchwała nr XXXV/339/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2021 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
2628 20-05-2021 09-06-2021 Uchwała nr XXXV/341/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/130/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 5 września 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2629 20-05-2021 09-06-2021 Uchwała nr XXXV/342/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie określenia wzorów: wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
2630 20-05-2021 09-06-2021 Uchwała nr XXXV/344/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
2989 20-05-2021 30-06-2021 Uchwała nr XXXV/338/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Niesułków, Anielin, Warszewice wraz z fragmentami miasta Strykowa
2009 15-04-2021 06-05-2021 Uchwała nr XXXIV/334/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/318/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
2195 15-04-2021 18-05-2021 Uchwała nr XXXIV/335/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
2461 15-04-2021 28-05-2021 Uchwała nr XXXIV/337/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku
1791 30-03-2021 22-04-2021 Uchwała nr XXXIII/325/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2021 roku
1837 30-03-2021 26-04-2021 Uchwała nr XXXIII/326/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia Statutu Jednostki Robót Publicznych w Strykowie
1838 30-03-2021 26-04-2021 Uchwała nr XXXIII/327/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
2194 30-03-2021 18-05-2021 Uchwała nr XXXIII/332/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
2208 30-03-2021 18-05-2021 Uchwała nr XXXIII/330/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz, Smolice, Swędów, Sosnowiec
2193 18-02-2021 18-05-2021 Uchwała nr XXXII/320/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
1079 18-02-2021 10-03-2021 Uchwała nr XXXII/317/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
1099 18-02-2021 11-03-2021 Uchwała nr XXXII/318/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na wymianę dotychczasowego nieekologicznego źródła ciepła opartego na paliwie stałym na nowe ekologiczne źródło ciepła w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Stryków
1410 25-01-2021 29-03-2021 Uchwała nr XXXI/306/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Smolice i Tymianka oraz części miasta Strykowa
2191 25-01-2021 18-05-2021 Uchwała nr XXXI/311/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok

 

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi