Dotyczy:

Honorowy Patronat Burmistrza Strykowa

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

 • Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Strykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa oraz zasad promowania wydarzeń realizowanych ze środków z budżetu Gminy Stryków
 • Zarządzenie Nr 10/2022 Burmistrza Strykowa z dnia 13 stycznia 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 7/2022 Burmistrza Strykowa z dnia 10 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa oraz zasad promowania wydarzeń realizowanych ze środków z budżetu Gminy Stryków

Sposób załatwienia

Sprawy:

Pisemna informacja o przyznaniu albo odmowie przyznania Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o objęcie wydarzenia Honorowym Patronatem Burmistrza Strykowa

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Rozstrzygnięcie o przyznaniu albo odmowie przyznania Patronatu, Burmistrz podejmuje w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku.

Tryb udzielania odpowiedzi:

Pisemna informacja o przyznaniu albo odmowie przyznania Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Objecie przedsięwzięcia Patronatem zobowiązuje Organizatora do:

 • umieszczenia we wszystkich materiałach, w szczególności: regulaminie, zaproszeniach, plakatach, informacjach i komunikatach prasowych, oficjalnych stronach internetowych i w mediach społecznościowych loga (w niezmienionej formie) oraz informacji dot. objęcia przedsięwzięcia Patronatem oraz informacji o przyznanych formach ewentualnej pomocy;
 • przesłania do akceptacji Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu, na adres strykow@strykow.pl z dopiskiem „materiały promocyjne do pilnej akceptacji dotyczące wydarzenia objętego Honorowym Patronatem Burmistrza Strykowa”, projektów materiałów promocyjnych i informacyjnych, o których mowa w pkt 1. Termin na akceptację projektu wynosi 4 dni robocze;
 • przesłania w terminie min. 10 dni przed wydarzeniem objętym Patronatem na adres e-mail: strykow@strykow.pl szczegółowego programu wydarzenia oraz plakatu promującego wydarzenie w formie jpg o jakości min. 300 DPI i pdf;
 • przesłania w terminie max. 1 dnia po wydarzeniu na adresy e-mail: wydzial.edukacji@strykow.pl oraz strykow@strykow.pl materiałów z wydarzenia zawierających:
  • skan podpisanego przez Organizatora sprawozdania wraz z oświadczeniem, stanowiącego załącznik nr 3 i 4 oraz wersji edytowalnej sprawozdania wraz z oświadczeniem w postaci dokumentu Word. Dodatkowo oryginał sprawozdania wraz oświadczeniem w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu do 14 dni po wydarzeniu wraz ze zdjęciami zapisanymi na nośniku danych typu pendrive lub płyta DVD;
  • min. 10 zdjęć z przebiegu wydarzenia, w tym min. jednego zdjęcia grupowego uczestników wydarzenia, w formie podpisanych plików JPG, o jakości min. 300 DPI, oznakowanych w lewym dolnym rogu informacją o autorze zdjęć. Pliki zdjęciowe ze względu na ich wielkość należy przesłać mailowo poprzez link do zasobów udostępnionych w chmurze (w sytuacjach indywidualnych istnieje możliwość dostarczenia zdjęć na nośniku danych typu pendrive lub płyta DVD) lub w przypadku jednostek organizacyjnych poprzez funkcjonujący dysk sieciowy;
  • skan podpisanej klauzuli RODO, stanowiącej załącznik nr 5. Dodatkowo oryginał w wersji papierowej należy złożyć w sekretariacie Urzędu do 14 dni po wydarzeniu

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku o przyznanie Honorowego Patronatu Burmistrza Strykowa
 • Klauzula informacyjna
 • Wzór oświadczenia

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl

 

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl