Dotyczy:

NADANIE STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 września 2022 r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1914).

Sposób załatwienia

Sprawy:

 • Przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
 • Wydanie decyzji administracyjnej.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek nauczyciela o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
 • Kopia dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje zawodowe poświadczone przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 • Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające:
  • informację o odbyciu przez nauczyciela przygotowania do zawodu nauczyciela,
   wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela,
   wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał przygotowanie
   do zawodu nauczyciela,
  • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 2ustawy Karta Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy - także informację o przyczynie skrócenia wymiaru przygotowania do zawodu nauczyciela,
  • w przypadku nauczyciela, o którym mowa w art. 9ca ust. 4ustawy Karta Nauczyciela, odbywającego przygotowanie do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy - także informację o wyrażeniu przez dyrektora szkoły zgody na odbywanie przygotowania do zawodu nauczyciela w skróconym wymiarze wraz ze wskazaniem przyczyny skrócenia wymiaru tego przygotowania,
  • w przypadkach, o których mowa w art. 9fa ust. 11i 13oraz art. 9g ust. 7bustawy Karta Nauczyciela- także informację o odbyciu przez nauczyciela dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wymiarze zatrudnienia nauczyciela i nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w okresie odbywania dodatkowego przygotowania do zawodu nauczyciela, wraz ze wskazaniem wszystkich szkół, w których nauczyciel odbywał dodatkowe przygotowanie do zawodu nauczyciela;
 • Kopia karty oceny pracy zawierającą ocenę, o której mowa w art. 9b ust. 1 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 • Kopia pozytywnej opinii o przeprowadzonych zajęciach, o której mowa w art. 9fa ust. 8 ustawy Karta Nauczyciela, poświadczoną przez dyrektora szkoły za zgodność z oryginałem.
 • Klauzula RODO.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

 • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie złożony do dnia 30 czerwca danego roku, decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się do dnia 31 sierpnia danego roku.
 • Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego zostanie złożony do dnia 31 października danego roku, decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego wydaje się do dnia 31 grudnia danego roku.

Tryb udzielania odpowiedzi:

 • Przewodniczący komisji egzaminacyjnej zawiadamia nauczyciela, który złożył wniosek
  o podjęcie postępowania egzaminacyjnego, o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu,
  na co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji
 • Odbiór decyzji o nadaniu lub odmowie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego następuje osobiście.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Kuratorium Oświaty w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

Jeżeli wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego lub dokumentacja złożona przez nauczyciela nie spełnia wymagań formalnych właściwy organ nadający stopień awansu zawodowego wskazuje szczegółowo stwierdzone braki i wzywa nauczyciela do ich usunięcia
w terminie 14 dni wraz z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków, o których mowa w art. 9b ust. 1 Karty Nauczyciela organ prowadzący szkołę odmawia nauczycielowi, w drodze decyzji administracyjnej, nadania stopnia awansu zawodowego.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej.

Załączniki:

 • Wzór wniosku.
 • Klauzula RODO.

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

Monika Sułek, inspektor, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl