Baza danych o ocenach oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko prowadzona przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na podstawie art. 128 i 129 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

http://bazaoos.gdos.gov.pl/web/guest/home