Pozycja Data aktu Data publikacji Tytuł
297 30-12-2020 25-01-2021 Uchwała nr XXX/298/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Stryków
298 30-12-2020 25-01-2021 Uchwała nr XXX/299/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej nr 120323 E relacji Cesarka - Ługi
367 30-12-2020 27-01-2021 Uchwała nr XXX/303/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
7148 22-12-2020 23-12-2020 Uchwała nr XXIX/294/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
101 22-12-2020 12-01-2021 Uchwała nr XXIX/289/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty od nieruchomości zamieszkałych oraz określenia stawki opłaty podwyższonej i zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
102 22-12-2020 12-01-2021 Uchwała nr XXIX/293/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
2192 22-12-2020 18-05-2021 Uchwała nr XXIX/297/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2021 rok
6964 07-12-2020 15-12-2020 Uchwała nr XXVIII/286/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
6965 07-12-2020 15-12-2020 Uchwała nr XXVIII/281/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
7150 12-11-2020 23-12-2020 Uchwała nr XXVII/275/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
6188 12-11-2020 18-11-2020 Uchwała nr XXVII/266/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
6189 12-11-2020 18-11-2020 Uchwała nr XXVII/267/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2021 rok
6190 12-11-2020 18-11-2020 Uchwała nr XXVII/268/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2021 rok
6223 12-11-2020 20-11-2020 Uchwała nr XXVII/269/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stryków"
6224 12-11-2020 20-11-2020 Uchwała nr XXVII/274/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stryków
6225 12-11-2020 20-11-2020 Uchwała nr XXVII/278/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2020 rok
6235 12-11-2020 23-11-2020 Uchwała nr XXVII/270/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr X/90/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
241 12-11-2020 21-01-2021 Uchwała nr XXVII/265/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na części obszaru wsi Sosnowiec-Pieńki obręb Sosnowiec
5477 28-09-2020 16-10-2020 Uchwała nr XXVI/261/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stryków na rok szkolny 2020/2021
5497 28-09-2020 19-10-2020 Uchwała nr XXVI/263/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
5750 28-09-2020 30-10-2020 Uchwała nr XXVI/259/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 września 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Cesarka, obręb Sosnowiec i Warszewice oraz części miasta Strykowa
4777 07-08-2020 26-08-2020 Uchwała nr XXV/244/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Klęk obręb Kiełmina i Kalinów
4778 07-08-2020 26-08-2020 Uchwała nr XXV/245/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we wsiach Kiełmina i Zelgoszcz w gminie Stryków
4779 07-08-2020 26-08-2020 Uchwała nr XXV/247/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa
4780 07-08-2020 26-08-2020 Uchwała nr XXV/250/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielenia bonifikat od wniesienia opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własności Gminy Stryków w prawo własności
4781 07-08-2020 26-08-2020 Uchwała nr XXV/257/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2020 rok
5159 07-08-2020 23-09-2020 Uchwała nr XXV/246/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Wyskoki
4122 25-06-2020 17-07-2020 Uchwała nr XXIV/241/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
4123 25-06-2020 17-07-2020 Uchwała nr XXIV/242/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
4111 28-05-2020 17-07-2020 Uchwała nr XXIII/231/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 maja 2020 r. zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
3031 07-05-2020 01-06-2020 Uchwała nr XXII/228/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie  zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok oraz zmiany planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie na 2020 rok
3032 07-05-2020 01-06-2020 Uchwała nr XXII/230/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie niedochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Stryków lub jej jednostkom organizacyjnym
3061 07-05-2020 02-06-2020 Uchwała nr XXII/225/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
2377 08-04-2020 16-04-2020 Uchwała nr XXI/218/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
2547 08-04-2020 28-04-2020 Uchwała nr XXI/217/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2020 roku
3413 08-04-2020 17-06-2020 Uchwała nr XXI/222/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
1888 28-02-2020 23-03-2020 Uchwała nr XX/203/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Rokitnica
2205 28-02-2020 08-04-2020 Uchwała nr XX/202/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa oraz gminy Stryków na obszarze części wsi Warszewice
3408 28-02-2020 17-06-2020 Uchwała nr XX/212/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowiez dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok
1046 27-01-2020 17-02-2020 Uchwała nr XIX/200/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
1047 27-01-2020 17-02-2020 Uchwała nr XIX/194/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli
1160 27-01-2020 20-02-2020 Uchwała nr XIX/199/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
1247 27-01-2020 21-02-2020 Uchwała nr XIX/193/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec oraz wsi Sosnowiec-Pieńki, obręb Sosnowiec
2685 27-01-2020 06-05-2020 Uchwała nr XIX/195/2020 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/190/2019 Rady Miejskiej w Strykowie w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2020 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi