Stryków, dnia 22 listopada 2022 r.
 

OR.0002.62.2022      

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXII sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

     Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXII sesji:

 1. Otwarcie obrad LXII sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Dobra, Michałówek i Sosnowiec (LXII_530_2022).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów wsi Sosnowiec (LXII_531_2022).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Wyskoki, Kalinów i Bratoszewice (LXII_532_2022).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Bratoszewice  (LXII_533_2022).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego  (LXII_534_2022).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Zelgoszcz w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (LXII_535_2022).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami nieruchomości stanowiących własność Gminy Stryków (LXII_536_2022).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Stryków (LXII_537_2022).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stryków na lata 2022-2027  (LXII_538_2022).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (LXII_539_2022).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe (LXII_540_2022).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (LXII_541_2022).
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/424/2021 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2022 rok (LXII_542_2022).
 18. Zatwierdzenie protokołu z LXI sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 27 października 2022 r.
 19. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 20. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji  RM z działalności w okresie między sesjami.
 21. Sprawy różne.
 22. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 23. Zamknięcie obrad LXII sesji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica