Stryków, dnia 20 lutego 2023 r.
 

OR.0002.66.2023      

     Przewodniczący Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamia, że w dniu 23 lutego 2023 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27 odbędzie się LXVI sesja Rady Miejskiej w Strykowie.

     Istnieje możliwość oglądania sesji pod adresem https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/406/rada-miejska-w-strykowie.htm

Proponowany porządek obrad LXVI sesji:

 1. Otwarcie obrad LXVI sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Powierzenie obowiązków sekretarza obrad jednemu z Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Strykowie.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa – część B (LXVI_566_2023).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków na obszarze części wsi Sosnowiec i Zelgoszcz (LXVI_567_2023).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków dla fragmentów: miasta Strykowa, wsi Tymianka oraz wsi Osse (LXVI_568_2023).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przebiegu ulicy Lawendowej w miejscowości Tymianka (LXVI_569_2023).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Tymianka (LXVI_570_2023).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Anielin Swędowski (LXVI_571_2023).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy samodzielnego lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Stryków, wraz ze sprzedażą udziału w prawie własności gruntu oraz udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży (LXVI_572_2023).
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek położonych w obrębie Stryków 4 w drodze bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych (LXVI_573_2023).
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stryków (LXVI_574_2023).
 14. Podjęcie uchwały w sprawie aktualizacji i przyjęcia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stryków na lata 2015-2023" (LXVI_575_2023).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Opieka na odległość dla seniorów Gminy Stryków na rok 2023” w zakresie realizacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 (LXVI_576_2023).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (LXVI_577_2023).
 17. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego „Posiłek dla dzieci i uczniów” na lata 2019- 2023 w zakresie wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (LXVI_578_2023).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców (LXVI_579_2023).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stryków (LXVI_580_2023).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok (LXVI_581_2023).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023-2033 (LXVI_582_2023).
 22. Zatwierdzenie protokołu z LXIII sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 15 grudnia 2022 r.
 23. Zatwierdzenie protokołu z LXIV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2022 r.
 24. Zatwierdzenie protokołu z LXV sesji Rady Miejskiej w Strykowie, która odbyła się w dniu 13 stycznia 2023 r.
 25. Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z działalności w okresie między sesjami.
 26. Sprawozdanie Przewodniczącego RM w Strykowie i Przewodniczących Komisji  RM z działalności w okresie między sesjami.
 27. Sprawy różne.
 28. Przyjęcie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 29. Zamknięcie obrad LXVI sesji.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Strykowie

Paweł Kasica