Dotyczy:

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu.

Podstawa Prawna:

 • art. 32 ust. 6 i ust 7, art. 39 ust. 4 i ust. 4a oraz art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.).
 • uchwała Nr LXII/539/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 7288)

Sposób załatwienia

sprawy:

 • Dokonanie weryfikacji złożonego wniosku o dowóz pod względem formalno-prawnym.
 • W przypadku dowozów zbiorowych- ustalenie organizacji dowozu z Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie, przesłanie informacji pisemnej dotyczącej organizacji dowozu do rodzica/ opiekuna dziecka niepełnosprawnego.
 • W przypadku dowozów indywidualnych- ustalenie przyznanego zwrotu kosztów przewozu, podpisanie umowy o zwrot kosztów dowozów z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego.

Wymagane dokumenty

 • Kopia orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez powiatowy zespół ds. orzekania
  o niepełnosprawności.
 • Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię
  psychologiczno-pedagogiczną ze względu na niepełnosprawność dziecka.
 • Oryginał zaświadczenia potwierdzającego przyjęcie dziecka do przedszkola, szkoły,
  ośrodka, wydanego przez dyrektora przedszkola, szkoły, ośrodka.
 • Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

 • 14 dni od daty złożenia wniosku.

Tryb udzielania odpowiedzi:

 • W przypadku organizacji dowozów zbiorowych Burmistrz Strykowa zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę.
 • W przypadku, gdy dowóz zapewniają rodzice/opiekunowie dziecka niepełnosprawnego następuje podpisanie umowy o zwrot kosztów dowozów dziecka niepełnosprawnego.

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

 Wniosek składa się na dany rok szkolny.

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku w sprawie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów oraz
  rodziców do przedszkola, szkoły, ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego
  umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, rocznego obowiązkowego
  przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego, obowiązku nauki.
 • Wzór wniosku o objęcie dziecka/ucznia niepełnosprawnego przewozem zorganizowanym
  do szkoły/przedszkola.
 • Klauzula RODO

Osoba prowadząca sprawę:

MonikaSułek, inspektor, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl

Natalia Siniarska, referent, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl