Dotyczy:

Zgłoszenie przez pracodawcę zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

  • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082  z późn. zm.)
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm. )

Sposób załatwienia

Sprawy:

Wpisanie zgłoszonej umowy do Rejestru młodocianych pracowników.

Wymagane dokumenty

  • zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

Zgłoszenie- informacja do wiadomości

Tryb udzielania odpowiedzi:

Nie udziela się odpowiedzi

Tryb odwoławczy:

Nie przysługuje

Uwagi:

Zgodnie z § 3a w/w Rozporządzenia o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika

Opłaty:

Brak

Załączniki:

Wzór zgłoszenia

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

 

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl