Urzad Miejski w Strykowie, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Stryków

tel. 42 719-80-02, 42 719-84-03, 42 719-94-95, fax. 42 719-81-93

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

  Piotr Ślęzak 
   (Burmistrz Strykowa) 

1

 • organ wykonawczy gminy
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracę:
  • Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska
  • Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami
  • Wydziału Inwestycji, Zamówień Publicznych i Infrastruktury
  • Pionu ochrony informacji niejawnych
  • Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strykowie
  • Jednostki Robót Publicznych


 (Zastępca Burmistrza Strykowa)

2

 • wykonuje zadania przypisane Burmistrzowi w czasie jego nieobecności lub wynikające z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Burmistrza.
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracę:
  • Wydziału Promocji i Rozwoju
  • Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu
  • placówek oświatowych
  • Ośrodka Kultury i Rekreacji
  • Gminnej Biblioteki Publicznej w Strykowie

Wioletta Makówczyńska
(sekretarka)

3

 • zapewnienie obsługi sekretariatu Burmistrza Strykowa i Zastępcy Burmistrza
 • obsługa kancelarii Urzędu
 • przyjmowanie,  rozdział i wysyłka  korespondencji wpływającej do Urzędu
 • udzielanie informacji interesantom dotyczących:
  • miejsca i terminu załatwienia sprawy
  • wysokości opłat
  • zestawienia niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy
 • obsługa urządzeń biurowych, w tym  elektronicznej skrzynki podawczej
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 • wydawanie druków ścisłego zarachowania.

Kamila Rosińska
(sekretarka)

 • udzielanie informacji interesantom dotyczących:
  • miejsca i terminu załatwiania spraw,
  • niezbędnych dokumentów do załatwienia sprawy,
  • wysokości opłat,
 • wydawanie niezbędnych druków i formularzy
 • zapewnienie prawidłowej obsługi obywateli przez Urząd
 • zapewnienie obsługi kancelaryjnej Urzędu, sekretarskiej Burmistrza i Zastępcy Burmistrza
 • prowadzenie kancelarii Urzędu zgodnie z instrukcją kancelaryjną i regulaminem
 • obsługa urządzeń biurowych
 • obsługa skrzynki podawczej Urzędu
 • przyjmowanie, rozdział i wysyłka korespondencji
 • zamawianie pieczęci i tablic urzędowych oraz prowadzenie rejestru w tym zakresie
 • zapewnienie publikacji na tablicach ogłoszeń Urzędu
 • nadzór nad przechowywaniem kluczy do pomieszczeń Urzędu

 Gabriela Bełdzińska 
(inspektor) 

Anna Matuszewska
(inspektor)

4

 • prowadzenie księgowości z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego dla sołectw: Anielin, Bratoszewice, Dobra, Dobra ś Nowiny, Dobieszków, Stary Imielnik, Kiełmina, Lipka, Ługi, Michałówek, Niesułków ś Kolonia, Niesułków, Nowostawy Górne, Swędów, Wyskoki, Wola Błędowa, Zelgoszcz;
 •  księgowanie wpłat z łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od nieruchomości,  dodatku rolnego i leśnego ś osoby fizyczne;
 • rozliczanie inkasentów z zainkasowanych wpłat z tytułu podatku od nieruchomości;
  podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego ś osoby fizyczne;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości dla osób fizycznych;
 • księgowanie wpłat z tytułu podatku rolnego, leśnego od osób prawnych;
 • windykacja podatków od osób fizycznych:
  • wystawianie upomnień,wystawianie tytułów wykonawczych
  • sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych;
 • sporządzanie sprawozdań, bilansu dla podatku leśnego, rolnego ś osoby fizyczne;
 • rozliczanie podatku rolnego i przekazywania 2% odpisu na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego;
 • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
 •  bieżąca obsługa interesantów;
 • dzienne uzgadnianie wpływów;
 • opracowywanie dokumentów z pod wyciągów bankowych;
 • wystawianie postanowień dla osób fizycznych zgodnie z Ordynacją podatkową;
 • sporządzanie listy pomocniczej do inkasa łącznego zobowiązania pieniężnego dla sołtysów;

 Patryk Szczerba
(referent)

5
 • prowadzanie danych i informacji zawartych w deklaracjach dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, przekazywanych przez właścicieli budynków i lokali znajdujących się na terenie Gminy Stryków;
 • prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, dotyczących przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych na nieruchomościach;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi;
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji ustalających obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków;
 • wykonywanie innych zadań z zakresu ochrony środowiska będących w kompetencji Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.

Katarzyna Kowalczyk
(podinspektor)

 6

 • zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji, składowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przeprowadzanie kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie tych obowiązków,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
 • przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości;
 • nadzór i kontrola w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
 • kontrola podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z częstotliwością wymaganą przez obowiązujące przepisy prawa
 • opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;
Joanna Zalewska
(podinspektor)
6
 • Zapewnienie warunków do utrzymywania czystości i estetyki oraz prawidłowego stanu sanitarno-porządkowego na terenie Gminy, a także segregacji odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy.
 • Przyjmowanie i weryfikowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciel nieruchomości.
 • Prowadzenie w postaci elektronicznej ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych i określanie w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty lub uzasadnionych wątpliwości co do danych w niej zawartych.
 • Prowadzenie kontroli w zakresie wykonywania przez właścicieli nieruchomości obowiązków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych, dotyczących nakładania kar pieniężnychna przedsiębiorców odbierających odpady za nieosiągnięcie wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania oraz składowania.
 • Opiniowanie wniosków o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
 • Prowadzenie postępowań w zakresie likwidacji „dzikich wysypisk odpadów”.
 • Przeprowadzanie kontroli wykonywania przez mieszkańców Gminy obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, a także wydawanie decyzji administracyjnych nakazujących wykonanie obowiązku.
 • Organizowanie odbierania odpadów komunalnych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów na świadczenie usług w ww. zakresie.
 • Prowadzenie rejestru działalności regulowanej uprawniającego przedsiębiorców do prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 • Weryfikowanie przekazywanych przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych za pośrednictwem BDO – Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami rocznych sprawozdań.
 • Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnych wśród mieszkańców w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi i ochrony środowiska.
 • Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie.

Dorota Przybysz
(podinspektor)

Edyta Kujawiak
(podinspektor)

7
 • dokonywanie wymiaru podatków (rolnego, od nieruchomości, leśnego)  dla  osób fizycznych;
 • dokonywanie wymiaru podatków dla osób prawnych;
 • zbieranie i analiza (weryfikacja z ewidencją gruntów) deklaracji w sprawie podatku   od nieruchomości, podatku rolnego  i podatku leśnego od osób prawnych;
 • kwartalnych sprawozdań z zakresu:
  • przypisów i odpisów podatku rolnego i podatku od nieruchomości,
  • skutków obniżenia górnych stawek podatkowych,   
  • skutków udzielanych ulg, odroczeń, umorzeń, zwolnień, zaniechania poboru podatków;
 • prowadzenie ewidencji w/w podatków wg sołectw;
 • nanoszenie zmian w stanie posiadania, wydawanie decyzji przypisów i odpisów;
 • sporządzanie bilansu  dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych;
 • udzielanie ulg ustawowych z tytułu nabycia gospodarstwa rolnego, ulg żołnierskich     i ulg inwestycyjnych;
 • sporządzanie kart ewidencyjnych o okresie opłacania ubezpieczenia społecznego rolników w latach 1977 – 1992 do KRUS;
 • zaświadczeń o stanie majątkowym, dochodowości i hektarach przeliczeniowych;
 • wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 • sporządzanie sprawozdań podatkowych w zakresie podatków lokalnych – SP 1;

 Michał Sędzikowski
(referent)

7

 • obsługa kasy Urzędu,
  • przyjmowanie wpłat gotówkowych i bezgotówkowych
  • przygotowywanie i ewidencja należności gotówkowych i bezgotówkowych,
  • codzienne uzgadnianie wpływów na poszczególne rodzaje należności,
  • pobieranie gotówki i odprowadzanie gotówki do banku,
  • wypłacanie gotówki osobom uprawnionym,
  • wypłacanie gotówki osobom uprawnionym,
  • sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.
 • Prowadzenie rejestru pobranych zaliczek.
 • Prowadzenie rejestru depozytów.
 • Rejestrowanie faktur i not księgowych:
  • ewidencja na kontach księgowych,
  • ewidencja zgodnie z klasyfikacją budżetową.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji kontrahentów oraz weryfikacja rozrachunków z kontrahentami.

Karolina Pietrasik
 (inspektor)

7

 • podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych w zakresie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, osoby prawne w tym m.in.:
  • wystawianie upomnień,
  • sporządzanie oraz prowadzenie ewidencji tytułów wykonawczych i ich aktualizacja,
  • podejmowanie działań zmierzających do ustalenia majątku dłużnika,
  • przygotowywanie wniosków w zakresie dokonywania hipoteki oraz stosowania innych form zabezpieczenia należności podatkowych,
  • prowadzenie w księgach podatkowych prawidłowej ewidencji wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (osoby prawne) oraz podatku od środków transportowych,
  • przygotowywanie postanowień w sprawach dotyczących zaliczenia na poczet zaległości podatkowych wpłat dokonywanych przez podatnika,
  • rozliczenia opłat komorniczych;
  • sporządzanie okresowych informacji na potrzeby sprawozdawczości;
  • sporządzanie analiz;
  • współpraca z urzędami skarbowymi i komornikami;
  • ustalanie i dokonywanie odpisów przedawnionych;
Bartłomiej Czerwiec
 (inspektor)
7
 • prawidłowe prowadzenie kart kontowych osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • prowadzenie ewidencji szczegółowej w zakresie rozliczeń ww. opłaty z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości
 • obsługa interesantów w zakresie powierzonych zadań
 • kontrola terminowości wpłat należności
 • terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak upomnienia oraz tytuły wykonawcze
 • dokonywanie zwrotów nadpłat i zaliczanie nadpłat w całości lub części na poczet przyszłych należności podatkowych
 • codzienne uzgadnianie z kasjerem sum wpływów wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z sumą ujętą w  raporcie kasowym
 • sporządzanie raportów dziennych dotyczących wpłat kasowych i bankowych
 • miesięczne uzgadnianie wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • dokonywanie inwentaryzacji należności i nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • opracowywanie kwartalnych sprawozdań z zakresu podatków i opłat lokalnych
 • uzgadnianie przypisów, odpisów i wpływów podatków i opłat lokalnych, sporządzanie bilansu
 • współpraca z urzędami skarbowymi
 • przygotowywanie dokumentów w systemie bezgotówkowym
   

Radosław Zaborowski
 (Sekretarz Gminy Stryków)

10

 • zapewnia sprawne warunki działania Urzędu i prawidłową obsługę Interesantów przez Urząd
 • organizuje i koordynuje sprawami związanymi  z wyborami i referendami
 • nadzoruje merytorycznie i koordynuje pracą:
  • Wydziału Organizacyjno-Gospodarczego i Kadr
  • Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych
  • Stanowiska ds. Wojskowości i Obrony Cywilnej
  • Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strykowie
  • usługami zewnętrznymi: obsługą prawną, audytem wewnętrznym oraz obsługą zadań związanych z ochroną danych osobowych w ramach RODO 
Krzysztof Hudzik
(audytor wewnętrzny)
11
 • analiza obszarów ryzyka w zakresie działania JST
 • sporządzanie lub aktualizację planu audytu
 • przeprowadzanie zadań audytowych, w tym sporządzanie raportu z realizacji zadania audytowego
 • sporządzanie raportu z wykonania rocznego zadania audytowego
 • przeprowadzanie czynności doradczych

Lidia Szydlik
(podinspektor)

12

 • Udział w pracach komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi oraz opiniowanie wniosków kredytowych.
 • Przyjmowanie zawiadomień o pojawieniu się organizmów szkodliwych podlegających obowiązkowi zwalczania i zawiadomienia o ich wystąpieniu Wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin.
 • Współpraca z podmiotami działającymi na rzecz rolnictwa.
 • Rozpatrywanie wniosków oraz przygotowywanie decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 • Opracowywanie opinii w sprawach o nałożenie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej gruntów próchnicznej warstwy gleby z gruntów rolnych.
 • Prowadzenie postępowań o nakazanie właścicielom gruntów wykonania w określonym terminie odpowiednich zabiegów mających na celu likwidację szkodników i chwastów.
 • Wykonywanie czynności związanych z procedurą wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzania lasu.
 • Prowadzenie postępowań związanych z wyrażaniem opinii w sprawach lasów ochronnych.
 • Opiniowanie wniosków o wydzierżawienie obwodu łowieckiego.
 • Opiniowanie rocznych planów łowieckich ustalanych przez dzierżawców obwodów łowieckich.
 • Nakazywanie przywrócenia stosunków wodnych do stanu poprzedniego lub wykonania urządzeń zapobiegających szkodom albo nakładanie obowiązku odszkodowawczego.
 • Prowadzenie postępowań w sprawach o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.
 • Prowadzenie spraw związanych z potwierdzaniem zawarcia umów dzierżawy na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.
 • Podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym bezdomnych i dziko żyjących.
 • Prowadzenie spraw związanych z odbiorem padłych zwierząt na terenie Gminy.
 • Sprawy związane z przeglądem rocznym zbiornika Stryków.
 • Przygotowanie uchwały o kąpielisku w Strykowie i prowadzenie ewidencji kąpielisk.
 • Zlecanie przeglądów małej elektrowni wodnej.
 • Współpraca z Gminną Spółką Wodną w Strykowie.
 • Sprawy związane z przejęciem przez Gminę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.
 • Prowadzenie spraw wynikających z ustawy Prawo Wodne, w tym: opłaty stałe i zmienne oraz zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Michał Pawlak
(inspektor)

12

 • podejmowanie działań na rzecz ochrony zwierząt, w tym wykonywanie programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
 • wydawanie zezwoleń na utrzymywanie  psów rasy uznanej za agresywną
 • czasowe lub stałe odbieranie właścicielowi zwierzęcia z powodu rażącego zaniedbania lub okrutnego jego traktowania
 • prowadzenie spraw o usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • prowadzenie działań związanych z pielęgnacją i wycinką drzew z terenów gminnych
 • współdziałanie w zalesianiu gruntów osób fizycznych
 • prowadzenie spraw związanych z odbiorami nasadzeń zastępczych
 • prowadzenie działań związanych z zagospodarowaniem i pielęgnacją terenów i skwerów zielonych na terenie Gminy
 • podejmowanie działań w sprawie pomników przyrody i parków będących pod opieką konserwatora
 • ochrona przeciwpożarowa w gminie
 • współpraca, nadzór i kontrola nad OSP 

Irena Olszewska
 (główny specjalista)

13

 • komunalizacja mienia Skarbu Państwa
 • oddawanie lokali użytkowych w najem i użyczenie
 • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup i komunalizację
 • wypłacanie odszkodowań za przejmowane grunty wydzielane pod budowę dróg
 • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy
 • prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
 • sprzedaż darowizny, użytkowanie wieczyste mienia komunalnego
 • przekazywanie w zarząd i użyczanie gruntów komunalnych jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej
 • sprzedaż mienia komunalnego (grunty, lokale)
 • koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem targowiska gminnego 

Karolina Kubiak-Cichy
(inspektor)

13

 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem  i zamianą lokali
 • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych
 • zatwierdzanie geodezyjnych podziałów nieruchomości i dokonywanie rozgraniczeń
 • ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości 
Agnieszka Benedykczak
(podinspektor)
13
 • tworzenie zasobów gruntów na potrzeby Gminy poprzez wykup;
 • przygotowywania do sprzedaży nieruchomości osobom fizycznym i prawnym, w tym przygotowywanie ogłoszeń o przetargach;
 • prowadzenie postępowań zmierzających do nabycia nieruchomości do zasobu Gminy w drodze komunalizacji;
 • regulacja stanów prawnych nieruchomości;
 • prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem zamiany gruntów;
 • dysponowanie gruntami komunalnymi w zakresie: sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawy, użyczenia, zarządu, użytkowania oraz naliczania opłat z tego tytułu;
 • przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste;
 • zlecanie wyceny gminnych gruntów, budynków, lokali i urządzeń;
 • określanie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy;
 • udział w posiedzeniach komisji mieszkaniowej;
 • prowadzenie spraw związanych z przydziałem i zamianą lokali komunalnych;
 • analizowanie potrzeb mieszkaniowych oraz stanu zasobów mieszkaniowych;
 • udział w przeglądach stanu technicznego lokali oraz opiniowanie zakresu prac remontowych;
 • przygotowywanie projektów uchwał i zarządzeń w zakresie wysokości czynszów i opłat, wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, i innych;
Monika Pawlak
(Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami)
14
 • kierowanie oraz sprawowanie kontroli i nadzoru nad pracą kierowanego wydziału;
 • zapewnienie koordynacji działań i sprawnej organizacji pracy wydziału;
 • prowadzenie procedury sporządzania oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy oraz jego aktualizacji;
 • prowadzenie procedury sporządzania oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • nadzór nad realizacją ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego
 • dokonywanie okresowych ocen skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym wynikające z realizacji planu miejscowego;
 • uzgadnianie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w bezpośrednim sąsiedztwie Gminy;
 • udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu Burmistrza, prowadzenie publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających dane o środowisku i jego ochronie oraz bazy ocen oddziaływania na środowisko.

Sabina Wiatr-Sularz
(podinspektor)

Marta Uryszek
(podinspektor)

14

 • prowadzenie procedury  sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego aktualizacja
 • prowadzenie procedury sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego oraz ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu gruntów zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania lub o braku planu
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • opiniowanie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami planu

Karolina Wojda
(podinspektor)

14

 • naliczanie opłaty adiacenckiej;
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomości;
 • prowadzenie spraw nazewnictwa ulic;
 • prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów;
 • wydawanie wypisów z rejestru gruntów i budynków;
 • prowadzenie spraw w zakresie podziału terytorialnego Gminy;
 • ustalanie jednorazowej opłaty, spowodowanej wzrostem wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

Maciej Kaczmarek 
(starszy informatyk)

15

 • administrowanie oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji Rady
 • koordynator ds. dostępności cyfrowej

Tomasz Piestrzeniewicz
(starszy informatyk)

15

 • administrowanie oraz bieżące utrzymanie sieci i urządzeń teleinformatycznych Urzędu
 • obsługa systemu do przeprowadzania transmisji i głosowania on-line z sesji Rady
 • utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa

Dawid Lipiński
(inspektor)

16

 • prowadzenie i aktualizowanie planu świadczeń rzeczowych
 • prowadzenie spraw związanych z kwalifikacją wojskową na poziomie Gminy
 • sporządzanie dokumentacji i udział w przygotowywaniu i organizowaniu śakcji kurierskiejś
 • opracowywanie, prowadzenie i aktualizacja dokumentów stałego dyżuru
 • prowadzenie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej Gminy
 • aktualizacja Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego
 • koordynator ds. dostępności architektonicznej oraz informacyjno ś komunikacyjnej 
Paulina Skórska-Pabich
pomoc administracyjna
17
 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczanie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów;
 • prowadzenie spraw związanych z konserwacją oświetlenia ulicznego (zgłaszanie awarii, rozliczanie faktur);
 • weryfikacja prowadzonej realizacji konserwacji oświetlenia, usuwania awarii,  rozliczanie faktur;
 • prowadzenie spraw związanych z dystrybucją i dostawą energii do obiektów użyteczności publicznej;
 • zakup energii elektrycznej na potrzeby gminy Stryków (ŁGZ):
  • opis przedmiotu zamówienia,
  • prowadzenie spraw w trakcie trwania postępowań oraz trwania umowy,
  • zgłaszanie nowych punktów poboru energii,
  • wypowiadanie dotychczasowych umów.

Grażyna Popczyńska
(główny specjalista)

17

 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy:
  • przygotowywanie projektów porozumień,
  • uzgadnianie koncepcji, projektów, organizacji ruchu,
  • sprawowanie nadzoru w sprawie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach.

 Adam Kotarski
(inspektor)

17
 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego dla obiektów stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań remontowych;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przygotowywanie dokumentacji, wniosków o udzielenie pozwoleń na budowę i zgłoszeń robót;
 • przygotowywanie wniosków o pożyczki i dotacje na zadania inwestycyjne oraz ich rozliczanie;
 • przygotowywanie projektów umów i prowadzenie spraw związanych z zawieraniem umów w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • sporządzanie sprawozdań, ocen, analiz i bieżącej informacji o realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych;
 • przygotowywanie pełnomocnictw z zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, wykonawców;
 • wykonywanie funkcji inwestora bezpośredniego w stosunku do inwestycji i remontów oraz koordynowanie działań związanych z przebiegiem robót;
 • sporządzanie dokumentów umożliwiających przyjęcie inwestycji jako środka trwałego na majątek Gminy;
 • utrzymywanie i koordynowanie rozwoju placów zabaw i elementów małej architektury, tj. ławki, kosze, słupy ogłoszeniowe, barierki itp.;
 • ocena stanu technicznego gminnych obiektów małej architektury m.in. gminnych placów zabaw, gminnych siłowni zewnętrznych, w tym zlecanie przeglądów okresowych i prowadzenie książek obiektów;
 • prowadzenie spraw remontów, przebudów budynków będących siedzibą Urzędu, budynków przekazanych w zarząd jednostkom pomocniczym gminy;
 • dokonywanie okresowych przeglądów budynków, o których mowa w pkt 15, sprawowanie nadzoru nad przeglądami tych budynków oraz ustalanie na tej podstawie zakresu remontów i bieżących napraw.

Izabela Zalewska - Piestrzeniewicz
(inspektor)

Aleksandra Fabisiak
(referent)

18

 • zapewnianie zgodności postępowań prowadzonych przez Gminę Stryków z przepisami ustawy Pzp;
 • zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą Pzp;
 • udział w pracach komisji przetargowych oraz merytoryczna obsługa tej komisji;
 • dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego;
 • inicjowanie rozwiązań i dokonywanie wyboru sposobu legalnego rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • opracowywanie projektów specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami;
 • przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań realizowanych na podstawie ustawy Pzp;
 • ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
 • sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych.
Julita Zatorska
(podinspektor)
18
 • zapewnianie zgodności postępowań prowadzonych przez Gminę Stryków z przepisami ustawy Pzp;
 • zapewnienie zgodności wykonywanych czynności z ustawą Pzp;
 • inicjowanie rozwiązań i dokonywanie wyboru sposobu rozwiązywania problemów występujących w trakcie realizacji zadań inwestycyjnych;
 • wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem i zawieraniem umowy z wybranym wykonawcą w procedurze przetargowej;
 •  bieżące monitorowanie wykonywanych przedsięwzięć w zakresie ich zgodności
  z przepisami prawa zamówień publicznych, w tym opiniowanie wszelkich zmian zachodzących w toku ich realizacji, oraz przygotowywanie tym zakresie niezbędnej dokumentacji (sporządzanie pisemnych zmian do umowy, dokumentowanie
  i uzasadnianie tych zmian);
 • zapewnienie legalności, spójności i ciągłości dokumentacji dotyczącej zmiany umowy
  o zamówienia publiczne;
 • monitorowanie zaangażowanych wydatków budżetowych i uzgadnianie z merytoryczną komórką organizacyjną urzędu wydatków budżetowych na zamówienia publiczne;
 • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenia zamówień publicznych o wartości mniejszej niż 130.000 zł zgodnie z zasadami wynikającymi z regulacji obowiązujących w Urzędzie Miejskim w Strykowie, w tym:
  • opracowywanie rocznego planu zamówień o wartości mniejszej niż 130.000 złotych oraz jego bieżąca aktualizacja ze szczególnym uwzględnieniem wartości zamówień podobnych przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Działu I, rozdziału 5 ustawy z 11 września 2019 roku Prawo zamówień Publicznych,
  • nadzorowanie prawidłowości wniosków o udzielenia zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130.000 złotych.
 • przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań w sprawach o udzielenia zamówień publicznych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:
  • zapewnianie bezpiecznego gromadzenia informacji dotyczących przygotowywanych, prowadzonych i realizowanych postępowań o zamówienia publiczne;
  • opracowywanie regulaminu pracy komisji przetargowych;
  • udział w pracach komisji przetargowych oraz merytoryczna obsługa tej komisji;
  • dokonywanie wyboru trybu postępowania przetargowego;
  • dokonywanie wyboru wykonawcy robót w trybie zamówień publicznych;
  • opracowywanie projektów specyfikacji warunków zamówienia wraz z załącznikami
   i innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania w odpowiednim trybie;
  • przygotowywanie ogłoszeń o wszczęciu i wynikach postępowań przetargowych;
  • wyjaśnianie wątpliwości i zapytań wnoszonych przez wykonawców w trakcie trwania postępowania;
  • ustosunkowywanie się do środków ochrony prawnej wnoszonych przez wykonawców;
  • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umowy;
  • sporządzanie protokołów z postępowania o zamówienia publiczne;
  • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, sporządzanie okresowych analiz i sprawozdań z zamówień publicznych;

Ewa Tomczak
 (inspektor)

Anna Góralczyk
(podinspektor)

19

 • prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych
 • organizowanie praktyk zawodowych uczniów i studentów
 • prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami i podnoszeniem kwalifikacji pracowników
 • ubezpieczenie mienia gminnego
   
Arkadiusz Szkupiński
(specjalista)
19
 • szkolenie pracowników Urzędu w zakresie BHP
 • prowadzenie dochodzenia powypadkowego
 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony  przeciwpożarowej, ewakuacji pracowników oraz udzielania pierwszej pomocy na terenie Urzędu

Sylwester Kacperski
 (podinspektor)

Marcin Buczyński
(podinspektor)

20

 • wykonywanie wszystkich czynności i obowiązków opisanych w niniejszym zakresie oraz w miarę potrzeby pomaganie pozostałym pracownikom wydziału, a także wykonywanie innych czynności na wyraźne polecenie przełożonych, o których mowa w pkt 29;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych oraz z konserwacją oświetlenia (w tym przygotowywanie zakresów projektów linii oświetleniowych);
 • prognozowanie potrzeb przewozowych oraz koordynowanie planów rozwoju komunikacji lokalnej;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych na liniach komunikacyjnych na terenie Gminy;
 • prowadzenie postępowań związanych z uzgodnieniami dotyczącymi wykonywania przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza obszar Gminy;
 • koordynowanie rozkładów jazdy przewoźników lokalnych i wydawanie zezwoleń na korzystanie z przystanków;
 • nadzór nad utrzymaniem przystanków komunikacji zbiorowej;
 • zmian i przygotowywanie wniosków dotyczących wprowadzania, zmniejszania i przenoszenia środków finansowych w podziałkach klasyfikacji budżetowej w zakresie budżetu oraz WPF Gminy Stryków;
 • udział w pracach komisji przetargowej;
 • rozpatrywanie wniesionych do urzędu skarg i wniosków oraz petycji, odpowiednio do merytorycznego zakresu działania.
Marzena Kowalik
(podinspektor)
21
 • właściwe zorganizowanie procesu inwestycyjnego w zakresie dróg, stanowiących własność Gminy;
 • planowanie, przygotowanie, realizacja, nadzorowanie i rozliczenie zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budowy dróg;
 • szacowanie i ustalanie kosztów inwestycji i remontów;
 • sprawdzanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej;
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów;
 • prowadzenie spraw związanych z oświetleniem dróg, ulic i placów gminnych w zakresie projektowania i budowy linii oświetleniowych;
 • ustalanie i zgłaszanie potrzeb w zakresie budowy nowych linii oświetleniowych;
 • utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 • bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz wewnętrznych na terenie gminy;
 • współpraca w zakresie zimowego utrzymania dróg i ulic;
 • współpraca z JRP oraz ZGKiM w zakresie utrzymania dróg;
 • opracowywanie projektów planów rocznych i wieloletnich na bazie materiałów (przeglądów okresowych) inspektora robót drogowych i inspektora robót mostowych w zakresie budowy i modernizacji obiektów mostowych, sygnalizacji świetlnej i urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
 • współpraca z inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie gminy;
 • współpraca z  inwestorami w zakresie realizacji inwestycji drogowych na terenie Gminy:
  • przygotowywanie projektów porozumień,
  • uzgadnianie koncepcji, projektów, organizacji ruchu,
  • sprawowanie nadzoru w sprawie realizacji inwestycji,
  • uczestniczenie w odbiorach. 
Piotr Bauer
(podinspektor)
21
 • wydawanie opinii o przebiegu dróg gminnych;
 • prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych;
 • wydawanie zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej;
 • wydawanie zezwoleń na wykorzystywanie dróg gminnych w sposób szczególny;
 • rozpatrywanie wniosków o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury niezwiązanej z drogą, umieszczenia reklam, kiosków i stoisk handlowych, naliczanie opłat i kar pieniężnych za zajęcie pasa drogowego;
 • sporządzanie postanowień w sprawie uzgodnienia projektów decyzji o lokalizacji celu publicznego;
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną dróg m.in. kontrola legalności robót i lokalizacji obiektów w pasie drogowym (reklamy, obiekty handlowe itp.) oraz inicjowanie działań w zakresie samowolnego naruszeniu pasa drogowego;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów mostowych;
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów;
 • koordynowanie spraw w zakresie budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych, mostów, przejazdów;
 • utrzymywanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 • koordynowanie i współpraca przy sprawach związanych z pielęgnacją, konserwacją oraz ochroną zieleni w pasach drogowych;
 • opracowywanie projektów zmiany stałych organizacji ruchu na drogach gminnych;
 • współdziałanie z innymi zarządcami dróg na terenie Gminy w ich prawidłowym utrzymaniu oraz w ustaleniu zasad organizacji ruchu;
 • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego (organizacje ruchu);
 • uzgadnianie i opiniowanie projektów organizacji ruchu, w tym czasowych dla wykonawców robót w pasach dróg gminnych;
 • zapewnianie zgodności z obowiązującym prawem oznakowania dróg na terenie Gminy;
 • bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych na terenie gminy;
 • przeprowadzanie okresowych pomiarów natężenia ruchu na drogach i na przejazdach kolejowych, a także pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych;
 • prowadzenie spraw związanych z odprowadzaniem wód opadowych z dróg gminnych (kanalizacja deszczowa, zlecanie wykonania operatów wodno-prawnych). 

Renata Nastaga
(inspektor) 

Anna Rosak
(inspektor)

 Joanna Brzózka
(podinspektor)

24
 •  prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych
 • prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków
 • organizowanie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości , którzy nie zawarli umów na świadczenie umów w ww. zakresie
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej  dotyczącego przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
 • wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych, na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
 • przyjmowanie od osób fizycznych informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym prowadzenie ewidencji tzw. bazy azbestowej
 • przeprowadzanie postępowań w zakresie wydawania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
 • sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością Burmistrza
 • sporządzanie gminnych programów ochrony środowiska
 • prowadzenie spraw związanych z ochroną przyrody
 • przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze przystąpienia do wykonywania prac geologicznych
 • gospodarka odpadami komunalnymi 

 Emila Ratajczyk
 (główny specjalista) 

 25

 • prowadzenie rachunkowości budżetowej Gminy;
 • przekazywanie i potwierdzanie zgodności środków jednostkom organizacyjnym Gminy;
 • ewidencja i terminowe spłaty zobowiązań w formie kredytów i pożyczek oraz udzielonych poręczeń;
 • sporządzanie bilansu Organu, łącznych zobowiązań budżetowych oraz sprawozdań z otrzymanych i wykorzystanych dotacji zadań zleconych;
 • sporządzanie łącznych sprawozdań finansowych, tj. bilansu rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu, informacji dodatkowej;
 • potwierdzanie kontrahentom zgodności sald;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych – grunty;
 • prowadzenie ewidencji podatku VAT- zbiorczo;
 • współpraca w zakresie rozliczania podatku VAT z firmą prowadzącą jego obsługę;
 • udzielanie odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej dot. Wydziału Finansowego.

Halina Fijałkowska
(inspektor)

26

 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych oraz ich umarzanie;
 • prowadzenie centralnej ewidencji umów i zleceń, których strona jest Gmina;
 • prowadzenie kart dla podatników z wieczystego użytkowani;
 • prace związane z opracowaniem projektu budżetu;
 • sporządzanie informacji z wykonania budżetu za I półrocze, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz sprawozdania;
 • sporządzanie zarządzeń i uchwał dotyczących zmian budżetu i zmian w budżecie, uchwał WPF wraz z załącznikami;
 • obsługa programu Legislator w zakresie zarządzeń i uchwał dotyczących zmian budżetui  zmian w budżecie, uchwał WPF wraz z załącznikami, sprawozdania i informacjiz wykonania budżetu, uchwały budżetowej wraz z załącznikami;
 • obsługa systemu zarządzania budżetami JST Besti@;
 • prowadzenie planów jednostek budżetowych – zmiany budżetu w jednostkach;
 • sporządzanie postanowień dotyczących umorzeń, rozłożenia na raty podatków  od spadków i darowizn, podatków cywilnoprawnych;
Joanna Czerwonka
(inspektor)
26
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu – wydatki, ZFŚS, depozyty;
 • przekazywanie środków samorządowym instytucjom kultury oraz organizacjom pożytku publicznego;
 • potwierdzanie kontrahentom zgodności sald;
 • uzgadnianie spisów inwentaryzacyjnych w zakresie depozytów i ZFŚS;
 • naliczanie środków funduszu sołeckiego na poszczególne sołectwa Gminy Stryków.

Martyna Karbownik
(podinspektor)

26
 • współdziałanie z bankami oraz innymi jednostkami, instytucjami i organizacjami w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami;
 • dekretowanie dokumentów księgowych;
 • prowadzenie ksiąg syntetycznych i analitycznych wydatków jednostki;
 • prowadzenie rachunkowości budżetu oraz sprawozdawczości z jego wykonania (m.in. RB-28, NDS, RB-Z, RB-N, RB-50);
 • przekazywanie i potwierdzanie zgodności przekazywanych dotacji;
 • deklaracje i rozliczenia podatku VAT;
 • uzgadaniae spisów inwentaryzacyjnych;
 • przygotowywanie i sporządzanie sprawozdań kwartalnych, półrocznych i rocznych;
 • przygotowanie bilansu jednostki, rachunku strat i zysków zestawienie zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej;
 • naliczanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i jego obsługa finansowo-księgowa;
 • potwierdzanie zgodności sald kontrahentom.
Małgorzata Jachółkowska
(podinspektor)
26
 • prowadzenie rachunkowości Urzędu – dochody, sporządzanie sprawozdań budżetowych jednostki;
 • sporządzanie dokumentacji płacowej - naliczanie i rozliczanie płac pracowników Urzędu
 • i umów zleceń;
 • naliczanie wypłat dla radnych, przewodniczących jednostek pomocniczych i GKRPA;
 • naliczanie składek ZUS od wynagrodzeń oraz podatku dochodowego i ich terminowe odprowadzanie;
 • sporządzanie i wydawanie informacji pracownikom Urzędu o osiągniętych przez nich dochodach – PIT 11, PIT - R;
 • naliczanie i odprowadzanie wpłat na PFRON i PPK.
Anna Jóźwiak
(podinspektor)

27

 • obsługa biurowa sesji Rady Miejskiej w Strykowie i jej komisji, w szczególności:
  • wysyłanie zawiadomień i zapewnienie dostarczenia Radnym materiałów na posiedzenia sesji i komisji,
  • obsługa posiedzeń komisji i sesji;
  • sporządzanie protokołów z obrad sesji i komisji Rady,
  • przekazywanie odpisów uchwał właściwym jednostkom do realizacji,
  • prowadzenie rejestrów wniosków, opinii i interpelacji radnych,
  • przekazywanie wyciągów z protokołów, wniosków, opinii i interpelacji radnych Burmistrzowi;
 • wykonywanie czynności o charakterze sekretarskim wobec Przewodniczącego Rady; 
 • prowadzenie rejestru uchwał Rady;
 • zapewnienie publikacji aktów prawa miejscowego;
 • przedkładanie uchwał Rady organom nadzoru;
 • zapewnienie terminowego dostarczania przewodniczącym jednostek pomocniczych gminy materiałów na sesję;
 • przygotowywanie informacji na stronę internetową Urzędu oraz BIP w zakresie działań wydziału;
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza lub bezpośredniego przełożonego w zakresie ich kompetencji.

Iwona Stańczyk
(Skarbnik Gminy Stryków)

28

 • główny księgowy budżetu, który w zakresie działania Urzędu pilnuje racjonalnego dysponowania środkami finansowymi
 • nadzoruje pracę Wydziału Finansowego
   
 

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

(wejście od parkingu)

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

Monika Sułek
 (inspektor)

Natalia Siniarska
(podinspektor)

Marlena Padiasek
(pomoc administracyjna)

3
 • realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe
 • nadzór nad dowożeniem dzieci do szkół, w tym prowadzenie spraw związanych z dowozem do szkół i przedszkoli dzieci niepełnosprawnych
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o systemie informacji oświatowej
 • koordynowanie zadań w zakresie rekrutacji dzieci do placówek oświatowych
 • ustalanie i koordynowanie zadań naboru do szkoły ponadpodstawowej prowadzonej przez Gminę
 • współdziałanie z Kuratorem Oświaty w sprawach edukacji oraz wykonywania zaleceń wynikających z nadzoru pedagogicznego
 • prowadzenie postępowań w sprawie:
  • przyznawania stypendiów motywacyjnych Burmistrza za wybitne osiągnięcia w nauce
  • dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  • udzielania pomocy zdrowotnej nauczycielom
 • współpraca ze związkami zawodowymi nauczycieli

Anna Majchrzak
 (inspektor)

Dorota Jaworska
(pomoc administracyjna)

5

 • załatwianie spraw wynikających z ewidencjonowania  działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne i spółki cywilne
 • obsługa interesantów polegającą na zapewnieniu zainteresowanym urzędowych formularzy, wniosków wymaganych ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, umożliwiających rejestrację spółek jawnych
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
 • obsługa Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • opracowywanie projektów i koordynacja działań związanych z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu  przeciwdziałania narkomanii
 • prowadzenie ewidencji miejsc noclegowych na terenie Gminy, w obiektach innych niż obiekty hotelarskie
 • wydawanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Monika Kalinka
(inspektor)

Joanna Głowadzka
(inspektor)

6

 • obsługa spraw związanych z wydawaniem dowodów osobistych
 • prowadzenie rejestru mieszkańców w systemie informatycznym
 • przyjmowanie zgłoszeń pobytu stałego, czasowego, wyjazdu zagranicę
 • udostępnianie danych osobowych z rejestru mieszkańców i rejestru dowodów osobistych
 • wydawanie zaświadczeń zawierających pełen wykaz danych osoby, której wniosek dotyczy z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych
 • prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w indywidualnych sprawach o wymeldowanie lub zameldowanie

 Monika Zaborska
(Zastępca Kierownika USC)

8

 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • przyjmowanie wniosków i inicjowanie procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej
 • realizacja zdań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Aneta Jędrzejczak

(Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Społecznych, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego)

8

 • kierowanie pracą Wydziału 
 • prowadzenie  spraw związanych z rejestracją stanu cywilnego
 • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
 • prowadzenie archiwum akt stanu cywilnego
 • realizacja zadań wynikających z ustawy o zmianie imienia i nazwiska
 • przyjmowanie wniosków i inicjowanie procedury o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie
 • wydawanie zezwoleń na organizację imprez masowych
 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy o zgromadzeniach
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci narodowej
 • realizacja zdań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • nadzór i współdziałanie w zakresie prowadzonych działań na rzecz ochrony grobów wojennych i miejsc pamięci
 • realizacja zadań nałożonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat, w tym:
  • prowadzenie rejestru żłobków i klubów dziecięcych oraz wykazu dziennych opiekunów,
  • nadzór i kontrola nad żłobkami, klubami dziecięcymi i dziennymi opiekunami,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych i ich rozliczaniem,
  • realizacja innych zadań nałożonych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat.
  

 

Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 31, 95-010 Stryków
tel. 42 719-91-26

 

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Zakres obowiązków

...

 (Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju)

 

 • kieruje pracą Wydziału Informacji, Promocji i Pozyskiwania środków Pozabudżetowych,
 • promocja gminy,
 • publiczne reprezentowanie działań gminy,
 • organizowanie kontaktów publicznych z udziałem środków masowego przekazu,
 • planowanie kampanii reklamowej i promocyjnej gminy,
 • organizowanie wystaw, pokazów i imprez promujących gminę,
 • przygotowanie materiałów promocyjnych.

Katarzyna Tomczak
 (inspektor)

Ilona Olczyk
 (podinspektor)

 

 • Współpraca, nadzór i kontrola działań jednostek pomocniczymi gminy tj. sołectw i osiedli, w szczególności:
  • prowadzenie funduszu sołeckiego i innych programów gminnych realizowanych dla sołectw i osiedli;
  • organizacja narad sołeckich;
  • organizacja zebrań sołeckich i osiedlowych z ramienia Urzędu;
  • prowadzenie bieżących spraw sołectw i osiedli w ramach zakresu działania wydziału.
 • Wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie tzw. śmałych grantówś dla jednostek pomocniczych gminy dofinansowywanych ze środków zewnętrznych.
 • Prowadzenie spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD śPOLCENTRUMś.
 • Pomoc przy projektach dofinansowywanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Wydział.
 • Pomoc przy realizacji działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy, prowadzonych przez Wydział.
 • Pomoc w prowadzeniu strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych.
 • Przygotowywanie informacji dla mediów masowego przekazu. 
Anna Sobczyk
 (podinspektor)
 
 • Realizacja zadań związanych z osiedlami i sołectwami, w tym z funduszem sołeckim oraz Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM”.
 • Współpraca i realizacja zadań związanych z działalnością kół gospodyń wiejskich.
 • Wyszukiwanie informacji, wnioskowanie, realizacja i rozliczanie zadań dofinansowanych z UE i programów krajowych, w szczególności w zakresie dotyczącym jednostek pomocniczych gminy.
 • Realizacja działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy, prowadzonych przez Wydział.
 • Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej Urzędu oraz mediów społecznościowych.
 • Przygotowywanie informacji dla mediów masowego przekazu.
 • Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań gminy.

Lilianna Jóźwiak- Staszewska
 (podinspektor)

 

 • Udzielanie informacji o możliwości inwestowania w Gminie.
 • Wskazywanie inwestorom terenów pod inwestycje.
 • Udzielanie informacji dotyczącej infrastruktury technicznej na terenach inwestycyjnych.
 • Organizowanie spotkań z inwestorami;
 • Współpraca z organizacjami i instytucjami w kwestii oferty inwestycyjnej gminy, w tym z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, Polską Agencją Inwestycji i Handlu;
 • Promowanie gminy jako atrakcyjnego i korzystnego miejsca do lokowania kapitału;
 • Przygotowanie ofert inwestycyjnych Gminy.
 • Prowadzenie działań medialnych, informacyjnych i promocyjnych Gminy.
 • Kreowanie polityki informacyjnej Gminy.
 • Projektowanie, obróbka drukowanych materiałów promocyjnych.
 • Projektowanie i zamawianie gadżetów promocyjnych.
 • Współpraca z drukarniami i agencjami reklamowymi.
 • Wydawanie publikacji promocyjnych (broszur, ulotek, folderów, książek itp.).
 • Nadzór nad dystrybucją materiałów promocyjnych.
 • Publiczne reprezentowanie działań Gminy.
 • Obsługa organizacyjna działań Burmistrza jako reprezentanta Gminy na zewnątrz.
 • Organizowanie kontaktów z przedstawicielami środków masowego przekazu.
 • Prowadzenie strony internetowej Urzędu i mediów społecznościowych.
 • Planowanie i organizacja wystaw, pokazów i imprez promujących Gminę.
 • Planowanie i organizacja spotkań, wizyt oraz pobytu delegacji, inwestorów, partnerów z zaprzyjaźnionych miast.
 • Utrzymywanie i rozwijanie kontaktów partnerskich z miejscowościami, jst, regionami i innymi podmiotami.
 • Współpraca z samorządowymi instytucjami kultury.
 • Koordynowanie organizacji uroczystych spotkań z okazji świąt państwowych i wizyt.
Edyta Kijak
(podinspektor)
 
 • Realizacja działań promocyjnych, w szczególności:
  • działań medialnych i informacyjnych,
  • obróbka i edycja materiałów promocyjnych,
  • koordynacja, konsultowanie, autoryzacja, przygotowywanie i realizacja materiałów prasowych, radiowych, filmowych, telewizyjnych i zdjęciowych,
  • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i social mediów,
  • wspieranie, organizacja, prowadzenie, udział w wystawach, spotkaniach,  konferencjach, uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych oraz innych imprezach promujących minę.
 • Realizacja działań związanych ze współpracą nadzorem i kontrolą działalności jednostek pomocniczymi Gminy tj. sołectw i osiedli, w szczególności:
  • prowadzenie funduszu sołeckiego i innych programów gminnych realizowanych dla sołectw i osiedli,
  • organizacja narad sołeckich,
  • organizacja zebrań sołeckich i osiedlowych z ramienia Urzędu,
  • prowadzenie bieżących spraw sołectw i osiedli w ramach zakresu działania wydziału.
 • Realizacja działań związanych z wnioskowaniem, realizacją, rozliczaniem, raportowaniem i monitorowaniem projektów dofinansowywanych ze środków zewnętrznych krajowych i UE.
 • Prowadzenia spraw w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „POLCENTRUM'' oraz SŁOM.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów i instytucji oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi i innymi organizacjami/grupami społecznymi działającymi na terenie Gminy.
 • Współdziałanie i opracowywanie dokumentów strategicznych Gminy, projektu budżetu Gminy oraz ich aktualizowanie i monitorowanie w zakresie zadań Wydziału.
 • Współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji burmistrzowi.
 • Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej w Strykowie na tematy związane z działalnością Wydziału.
 • Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie kompetencji stanowiska.
Robert Pietrasiak
(podinspektor)
 
 • Realizacja działań promocyjnych, w szczególności:
  • działań medialnych i informacyjnych,
  • obróbka i edycja materiałów promocyjnych,
  • koordynacja, konsultowanie, autoryzacja, przygotowywanie i realizacja materiałów prasowych, radiowych, filmowych, telewizyjnych i zdjęciowych,
  • prowadzenie i aktualizacja strony internetowej i social mediów,
  • wspieranie, organizacja, prowadzenie, udział w wystawach, spotkaniach,  konferencjach, uroczystościach okolicznościowych i patriotycznych oraz innych imprezach promujących gminę.
 • Budowanie i utrzymywanie relacji z przedstawicielami mediów i instytucji oraz współpraca z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, jednostkami pomocniczymi i innymi organizacjami/grupami społecznymi działającymi na terenie Gminy.
 • Współdziałanie i opracowywanie dokumentów strategicznych Gminy, projektu budżetu Gminy oraz ich aktualizowanie i monitorowanie w zakresie zadań Wydziału.
 • Współdziałanie w wykonywaniu zadań i prac doraźnie podejmowanych bądź zlecanych do realizacji burmistrzowi.
 • Przygotowywanie projektów uchwał pod obrady Rady Miejskiej w Strykowie na tematy związane z działalnością Wydziału.
 • Realizacja wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w zakresie kompetencji stanowiska.
 • Przechowywanie pieczątek przyjętych do używania zgodnie z ewidencją pieczęci urzędowych i pieczątek.
 • Administrowanie siecią teleinformatyczną oraz zapewnienie poprawnego działania i bieżące utrzymanie sieci, przełączników, routerów, firewalli i towarzyszących im systemów informatycznych, instalacja i konfiguracja urządzeń sieci LAN i WAN.
 • Planowanie oraz wdrażanie i rozbudowa infrastruktury teletechnicznej oraz systemów informatycznych.
 • Wsparcie techniczne dla użytkowników w zakresie problemów związanych ze środowiskiem teleinformatycznym.
 • Realizacja projektów informatycznych.
 • Pełnienie funkcji koordynatora ds. dostępności cyfrowej poprzez:
  • wparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Burmistrza Strykowa;
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Burmistrza Strykowa zgodnie z wymaganiami służącymi zapewnieniu dostępności, określonym w art.6 ustawy z dnia
   19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  • monitorowanie działalności Burmistrza Strykowa w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Bieżące śledzenie zmian w prawie i poszerzanie wiedzy, a także zapoznawanie się z informacjami zawartymi na tablicach ogłoszeń, stronie internetowej i Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.