Załącznik do zarządzenia Nr 154/2020
Burmistrza Strykowa
z dnia 22 września 2020 r.

Ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292), zwanej  dalej  Prawo  przedsiębiorców,  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  ogólny  schemat  procedury  kontroli przedsiębiorców,  która  wynika  z przepisów  powszechnie  obowiązującego  prawa.  Przedmiotowy  schemat  ujęto w niniejszym załączniku także w formie graficznej.

Zasady i tryb przeprowadzania kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców określa Rozdział 5 ustawy Prawo przedsiębiorców -„Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej”.

Rozdział 1.
Wstęp

§ 1. Upoważniony  organ  prowadzi  kontrolę  działalności  gospodarczej  przedsiębiorców  na  zasadach określonych w Prawie przedsiębiorców, chyba że zasady i tryb kontroli wynikają bezpośrednio z ratyfikowanych umów międzynarodowych albo  bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej.
§ 2. Zakres  przedmiotowy  kontroli  działalności  gospodarczej  przedsiębiorcy  objętej  kontrolą  oraz  organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne przepisy.
§ 3. Przedsiębiorcy,  który  poniósł  szkodę  na  skutek  wykonania  czynności  kontrolnych  z naruszeniem przepisów  praw,  przysługuje  odszkodowanie.  Dochodzenie  roszczenia  następuje  na  zasadach  i w  trybie określonych w odrębnych przepisach.
§ 4. Dowody przeprowadzone  w toku  kontroli  przez  organ  kontroli  z naruszeniem  przepisów  ustawy  lub z naruszeniem innych przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karnym skarbowym dotyczącym przedsiębiorcy.

Rozdział 2.
Planowanie i wszczęcie kontroli

§ 5. Kontrole planuje się  i przeprowadza  po  uprzednim  dokonaniu  analizy  prawdopodobieństwa  naruszenia prawa  w ramach  wykonywania  działalności  gospodarczej.  Analiza  obejmuje  identyfikację  obszarów podmiotowych  i przedmiotowych,  w których  ryzyko  naruszenia  przepisów  jest  największe.  Sposób przeprowadzenia analizy określa organ kontroli lub organ nadrzędny.
§ 6. Zapis  § 5  nie ma  zastosowania  w przypadku,  kiedy  organ  kontroli  poweźmie  uzasadnione  podejrzenie zagrożenia życia lub zdrowia, popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, innego naruszenia prawnego zakazu lub niedopełnienia prawnego obowiązku w wyniku wykonywania działalności gospodarczej objętej kontrolą.
§ 7. Organy  kontroli  zawiadamiają  przedsiębiorcę  o zamiarze  wszczęcia  kontroli.  Zawiadomienia  o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się w przypadkach określonych w art. 48 ust. 11 pkt 1-13 Prawa przedsiębiorców.
§ 8. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od  dnia  doręczenia  zawiadomienia,  wszczęcie  kontroli  wymaga  ponownego  zawiadomienia.  Na  wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dnia od dnia doręczenia zawiadomienia.
§ 9. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:
1) oznaczenie organu;
2) datę i miejsce wystawienia;
3) oznaczenie przedsiębiorcy;
4) wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli;
5) imię, nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji.
 

Rozdział 3.
Czynności kontrolne

§ 10. Czynności  kontrolne  mogą  być  wykonywane  przez  upoważnionych  pracowników  organu  kontroli  po okazaniu  przedsiębiorcy  albo  osobie  przez  niego  upoważnionej  legitymacji  służbowej  upoważniającej  do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy  przewidują  możliwość  podjęcia  kontroli  po  okazaniu  legitymacji.  W takim  przypadku  upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz nie później  niż  w terminie  3 dni  roboczych  od  dnia  wszczęcia  kontroli.  Czynności  kontrolne  mogą  być wykonywane  przez  osoby  niebędące  pracownikami  organu  kontroli,  jeżeli  odrębne  przepisy  przewidują  taką możliwość.
§ 11. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie odrębnych przepisów, może  dotyczyć  jedynie  przypadków,  gdy  czynności  kontrolne  są  niezbędne  dla  przeciwdziałania  popełnieniu przestępstwa  lub  wykroczenia,  przeciwdziałania  popełnieniu  przestępstwa  skarbowego  lub  wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska.
§ 12. 1.  Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zawiera w szczególności:
1) wskazanie podstawy prawnej;
2) oznaczenie organu kontroli;
3) datę i miejsce wystawienia;
4) imię  i nazwisko  pracownika  organu  kontroli  uprawnionego  do  przeprowadzenia  kontroli  oraz  numer  jego legitymacji służbowej;
5) oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą;
6) określenie zakresu przedmiotowego kontroli;
7) wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli;
8) imię, nazwisko oraz podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
9) pouczenie o prawach i obowiązkach przedsiębiorcy.
2. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu.
§ 13. 1.  Czynności kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. Przedsiębiorca wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, w szczególności w czasie swojej nieobecności.
2. Kontrolę  przeprowadza  się  w siedzibie  przedsiębiorcy  lub  w miejscu  wykonywania  działalności gospodarczej  oraz  w godzinach  pracy  lub  w czasie  faktycznego  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez przedsiębiorcę.
3. Za  zgodą  lub  na  wniosek  przedsiębiorcy  kontrolę  przeprowadza  się  w miejscu  przechowywania dokumentacji, w tym ksiąg podatkowych, innym niż siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
4. Za zgodą przedsiębiorcy kontrola lub poszczególne czynności kontrolne mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli.
5. Za  zgodą  przedsiębiorcy  kontrola  lub  poszczególne  czynności  kontrolne  mogą  być  przeprowadzone w sposób zdalny za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe  lub  za  pomocą  środków  komunikacji  elektronicznej  w rozumieniu  art. 2 pkt 5 ustawy  z dnia  18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jeżeli może to usprawnić prowadzenie kontroli lub przemawia za tym charakter prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.
§ 14. Czynności  kontrolne  wykonuje  się  w sposób  sprawny  i możliwie  niezakłócający  funkcjonowania przedsiębiorcy. W przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że wykonywane czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.
§ 15. Jeżeli  działalność  gospodarcza  przedsiębiorcy  jest  już  objęta  kontrolą  innego  organu,   organ  kontroli odstąpi  od  podjęcia  czynności  kontrolnych  oraz  może  ustalić  z przedsiębiorcą  inny  termin  przeprowadzenia kontroli.
§ 16. 1.  Przedsiębiorca  prowadzi  i przechowuje  w swojej  siedzibie  książkę  kontroli  oraz  upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli może mieć postać papierową (w tym również formę zbioru dokumentów) lub elektroniczną.
2. Wpisów  w książce  kontroli  prowadzonej  w postaci  papierowej  dokonuje  kontrolujący,  natomiast prowadzonej  w formie  elektronicznej  dokonuje  przedsiębiorca.  Domniemywa  się,  że  dane  zawarte  w książce kontroli  prowadzonej  w postaci  elektronicznej  znajdują  potwierdzenie  w dokumentach  przechowywanych  przez przedsiębiorcę.
3. W  przypadku  wszczęcia  kontroli  przedsiębiorca  niezwłocznie  okazuje  kontrolującemu  książkę  kontroli. Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli.  Przedsiębiorca  nie okazuje  książki  kontroli,  jeżeli  jej  okazanie  jest  niemożliwe  ze  względu  na udostępnienie  jej  innemu  organowi  kontroli.  W takim  przypadku  przedsiębiorca  okazuje  książkę  kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli.
§ 17. Organ  kontroli  nie przeprowadza  kontroli,  w przypadku  gdy  ma  ona  dotyczyć  przedmiotu  kontroli objętego uprzednio zakończoną kontrolą przeprowadzoną przez ten sam organ chyba, że: kontrola ma dotyczyć okresu  nieobjętego  uprzednio  zakończoną  kontrolą,  ponowna  kontrola  ma  na  celu  przeciwdziałanie  zagrożeniu życia  lub  zdrowia,  ponowna  kontrola  jest  niezbędna  do  przeprowadzenia  postępowania  w sprawie  stwierdzenia nieważności,  stwierdzenia  wygaśnięcia,  uchylenia  lub  zmiany  decyzji  ostatecznej  lub  wznowienia  postępowania w sprawie  zakończonej  decyzją  ostateczną,  ponowna  kontrola  jest  niezbędna  do  przeprowadzenia  postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny, ponowna kontrola jest niezbędna  do  przeprowadzenia  postępowania  w celu  sprawdzenia  wykonania  zaleceń  pokontrolnych  organu  lub wykonania  decyzji  lub  postanowień  nakazujących  usunięcie  naruszeń  prawa,  w związku  z przeprowadzoną kontrolą, ponowna kontrola jest niezbędna do przeprowadzenia postępowania związanego ze złożeniem korekty rozliczenia  objętego  uprzednio  zakończoną  kontrolą,  organ  kontroli  poweźmie  uzasadnione  podejrzenie,  że uprzednio zakończona kontrola została przeprowadzona z naruszeniem prawa mającym wpływ na wynik kontroli lub dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe lub protokół  kontroli  został  sporządzony  w wyniku  przestępstwa,  po  sporządzeniu  protokołu  kontroli  z poprzedniej kontroli  wyszły  na  jaw  istotne  dla  sprawy  nowe  okoliczności  faktyczne  lub  nowe  dowody  nieznane  organowi administracji lub państwowej jednostce organizacyjnej w chwili przeprowadzenia kontroli, w tym wskazujące na wystąpienie  nadużycia  prawa  oraz  gdy  przedsiębiorca  prowadzi  działalność  w zakresie  objętym  nadzorem,  o którym mowa  w art. 1 ust. 2   ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym. 
§ 18. Czas  trwania  wszystkich  kontroli  organu  kontroli  u przedsiębiorcy  w jednym  roku  kalendarzowym nie może przekraczać:
1) w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;
2) w odniesieniu do małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;
3) w odniesieniu do średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;
4) w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.
§ 19. Przedłużenie  czasu  trwania  kontroli  jest  możliwe  jedynie  z przyczyn  niezależnych  od  organu  kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać podanych wyżej terminów.
§ 20. Jeżeli  wyniki  kontroli  wykazały  rażące  naruszenie  przepisów  prawa  przez  przedsiębiorcę,  można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może przekraczać 7 dni, których nie wlicza się do czasu, o którym mowa wyżej.
§ 21. Ustalenia  kontroli  zamieszcza  się  w protokole  kontroli.  Na  podstawie  odrębnych  przepisów przedsiębiorcy przysługuje prawo wniesienia zastrzeżeń lub wyjaśnień do protokołu kontroli.

Rozdział 4.
Uprawnienia przedsiębiorcy

§ 22. 1.  Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ kontroli czynności z naruszeniem  przepisów  Prawa  przedsiębiorców  określonych  w art. 48,  art. 49,  art. 50 ust. 1 i 5,  art. 51 ust. 1, art. 54 ust. 1,  art. 55 ust. 1 i 2  oraz  art. 58.  Taki  sprzeciw  wymaga  uzasadnienia.  Wniesienie  sprzeciwu  nie jest dopuszczalne,  w przypadku  gdy  organ  przeprowadza  kontrolę,  powołując  się  na  przepisy  art. 48 ust. 11 pkt 2, art. 50 ust. 2 pkt 2, art. 54 ust. 1 pkt 2, art. 55 ust. 2 pkt 2 oraz art. 62 Prawa przedsiębiorców.
2. Sprzeciw  przedsiębiorca  wnosi  na  piśmie  do  organu  kontroli,  którego  czynności  sprzeciw  dotyczy. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez organ kontroli lub wystąpienia przesłanki do wniesienia sprzeciwu. 3. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie  o odstąpieniu  od  czynności  kontrolnych  lub  kontynuowaniu  czynności  kontrolnych.  Na postanowienie o kontynuowaniu czynności kontrolnych przedsiębiorcy przysługuje zażalenie w terminie 3 dni od dnia doręczenia postanowienia. Właściwy organ rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni od dnia jego wniesienia oraz wydaje  postanowienie  o utrzymaniu  w mocy  zaskarżonego  postanowienia  lub  uchyleniu  zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.
4. Nierozpatrzenie  sprzeciwu  w terminie  3 dni  jest  równoznaczne  w skutkach  z wydaniem  przez  właściwy organ, postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.
5. Nierozpatrzenie  zażalenia  w terminie  7 dni  od  dnia  jego  wniesienia,  jest  równoznaczne  w skutkach z wydaniem postanowienia o uchyleniu zaskarżonego postanowienia i odstąpieniu od czynności kontrolnych.
§ 23. W  razie  przewlekłości  czynności  kontrolnych,  po  wydaniu  postanowienia,  o utrzymaniu  w mocy zaskarżonego  postanowienia,  przedsiębiorca  może  wnieść  do  sądu  administracyjnego  skargę  na  przewlekłe prowadzenie kontroli. Wniesienie skargi nie powoduje wstrzymania czynności kontrolnych.