Zgierz, 24 stycznia 2024 r.

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945), zwanej dalej ustawą, informuję, że od 2 stycznia 2024 r. na terenie powiatu zgierskiego uruchomiono 5 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz 2 punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w następujących lokalizacjach:

 1. Zgierz, ul. Sadowa 6A (punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 2. Zgierz, ul. Długa 49 (punkt nieodpłatnych porad prawnych z dyżurem specjalistycznym z zakresu nieodpłatnej mediacji i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich),
 3. Stryków, ul. Kościuszki 29 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 4. Aleksandrów Łódzki, ul. Piotrkowska 4/6 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 5. Głowno, ul. Kilińskiego 2 (punkt nieodpłatnych porad prawnych),
 6. Ozorków, ul. Lotnicza 1 (punkt nieodpłatnych porad prawnych).

Punkty zostały zlokalizowane w sposób umożliwiający dogodny dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wszystkim mieszkańcom powiatu zgierskiego. Porady udzielane są osobiście w wyznaczonych punktach. Na poradę można umówić się dzwoniąc pod numer telefonu 785-050-293 lub wysyłając zgłoszenie na adres mailowy: npp@powiat.zgierz.pl.

W punktach zlokalizowanych w Aleksandrowie Łódzkim, Głownie oraz Strykowie, nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcy prawni wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Łodzi oraz Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Pozostałe cztery punkty są obsługiwane przez organizacje pozarządowe wyłonione w otwartym konkursie ofert, tj.:

 1. Fundację Młodzi Ludziom - punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Sadowa 6A oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych w Ozorkowie, ul. Lotnicza 1;
 2. European Concept Consulting Foundation - punkt nieodpłatnych porad prawnych z dyżurem specjalistycznym z zakresu nieodpłatnej mediacji i punkt nieodpłatnych porad obywatelskich w Zgierzu, ul. Długa 49.

W Strykowie od 2 stycznia 2024 r. został uruchomiony punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym nieodpłatną pomoc prawną świadczą adwokaci i radca prawny wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Łodzi i Okręgową Radę Adwokacją w Łodzi. Osoby wskazane przez izby to:

 1. Karolina Krakowiak - Jezierska – radca prawny
 2. Agnieszka Iwaszkiewicz - adwokat
 3. Krystian Stańczyk - adwokat

W celu upowszechniania wiedzy o systemie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przesyłam informacje o zasadach, zakresie oraz osobach uprawnionych do otrzymania pomocy (załącznik nr 1), a także listę punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego (załącznik nr 2).

Ponadto na podstawie art. 8a ust. 1 w związku z 8a ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy proszę o udostępnienie listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa, stanowiącej załącznik nr 3 do pisma, na stronie internetowej urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Stryków. Przedmiotową listę udostępnia się osobom udzielającym nieopłatnej pomocy prawnej oraz świadczącym nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, w celu realizacji postanowień art. 5 ust. 4 ustawy oraz art. 11 ust. 10 (przekierowywanie klienta do bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego, gdy jego problem ma charakter złożony). Dlatego jednocześnie proszę o weryfikację aktualności informacji w niej zawartych (nazwy jednostek, zakres poradnictwa, adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonów, dniach i godzinach działalności oraz kryteriach dostępu do usługi) i niezwłoczne sygnalizowanie zmian.

W celu dotarcia do jak najszerszego kręgu osób uprawnionych przesyłam także karty informacyjne poradnictwa dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej (załącznik nr 4), nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (załącznik nr 5) oraz nieodpłatnej mediacji (załącznik nr 6) wraz z ulotkami opracowanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości (załączniki nr 7 – 8) z prośbą o udostępnienie ich mieszkańcom gminy poprzez jednostki podległe.

Jeśli jest to możliwe, proszę o umieszczenie tych informacji w środkach masowego przekazu. Im bardziej będzie rozpowszechniona informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim, tym więcej osób będzie mogło skorzystać z bezpłatnej pomocy.

STAROSTA ZGIERSKI
Bogdan Jarota

Załączniki:

 1. zasady, zakres oraz osoby uprawnione do otrzymania pomocy;
 2. lista punktów nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zgierskiego;
 3. lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców powiatu zgierskiego;
 4. karta informacyjna poradnictwa nieodpłatnej pomocy prawnej;
 5. karta informacyjna nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;
 6. karta informacyjna nieodpłatnej mediacji;
 7. ulotka dwustronna systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości;
 8. ulotka składana systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości