Dotyczy:

POMOC ZDROWOTNA DLA NAUCZYCIELI

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu.

Podstawa Prawna:

 • art. 72 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 z późn. zm.)
 • uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 stycznia 2013 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego pozycja 1299 z dnia 6 marca 2013 r.).

Sposób załatwienia

sprawy:

 • Weryfikacja wniosków o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.
 • Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia.

Wymagane dokumenty

 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.
 • Aktualne zaświadczenie lekarskie, potwierdzające korzystanie z opieki zdrowotnej.
 • Dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia wystawione na nauczyciela ubiegającego się o pomoc zdrowotną,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (brutto) nauczyciela, współmałżonka i dorosłych członków rodziny, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ze wszystkich źródeł przychodu z miesiąca bezpośrednio poprzedzającego złożenie wniosku.
 • klauzula RODO.

 

Wymagane dokumenty winny zostać złożone w formie oryginałów, z wyłączeniem decyzji określających wysokość renty, emerytury.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

 • Czerwiec danego roku dla wniosków złożonych do 31 maja.
 • Listopad danego roku dla wniosków złożonych do 31 października.

Tryb udzielania odpowiedzi:

O przyznaniu pomocy zdrowotnej i jej wysokości lub odmowie przyznania pomocy zdrowotnej, Burmistrz Strykowa zawiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę.

Tryb odwoławczy:

Brak

Uwagi:

Przyznanie pomocy zdrowotnej oraz jej wysokość, uzależniona jest od:

 • rodzaju i przebiegu choroby,
 • wysokości dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku
  z przeprowadzeniem leczenia,
 • całokształtu okoliczności wpływających na sytuację materialną (dochód na jednego członka rodziny nauczyciela, konieczność dalszego specjalistycznego leczenia, zapewnienie dodatkowej opieki, rehabilitacji i in.),
 • liczby złożonych, uzasadnionych wniosków,
 • wielkości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną.

 

Zapomoga zdrowotna obejmuje refundację kosztów:

 • zakupu leków i materiałów medycznych;
 • zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego;
 • opieki nad chorym w domu;
 • badań specjalistycznych;
 • leczenia sanatoryjnego;
 • szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.

 

Opłaty:

Brak opłaty skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku.
 • Klauzula RODO

Osoba prowadząca sprawę:

MonikaSułek, inspektor, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl

Natalia Siniarska, referent, pokój nr 3 , ul. Kościuszki 29 (II piętro)

tel. 42 719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl