Dotyczy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wydział:

Edukacji, Kultury i Sportu

Podstawa Prawna:

 • art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082                           z późn. zm. )
 • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z późn. zm.)
 • art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743 z późn. zm.)

Sposób załatwienia

Sprawy:

 • Wydanie decyzji administracyjnej
 • Wypłata dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika na podstawie decyzji

Wymagane dokumenty

 • Wnioseko dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Załączniki:
  • kopiadokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
  • kopiadokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,
  • kopiaumowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawarta w celu przygotowania zawodowego,
  • kopiadokumentu potwierdzającego krótszy okres kształcenia w przypadku zmiany umowy lub kopia dokumentu potwierdzającego wydłużenie okresu kształcenia młodocianego pracownika,
  • kopiaodpowiednio dyplomu, certyfikaty lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo (oryginał)zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego pracownika,
  • pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika (oryginał lub kopia uwierzytelniona zgodnie z art. 33 §3 KPA), 
  • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
  • formularz  informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis,
  • Inne dokumenty, informacje na prośbę organu.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. T. Kościuszki 27, 95-010 Stryków - pokój 3

Termin załatwienia:

1 miesiąc, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 m-cy, lub po uzyskaniu środków  z Funduszu Pracy

Tryb udzielania odpowiedzi:

art. 104 §1 kpa – decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Strykowa

Uwagi:

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:

 • w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
 • w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika, wynosi do 10 000 zł.

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Opłaty:

Nie podlega opłacie skarbowej

Załączniki:

 • Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników wraz z klauzulą informacyjną
 • Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis/oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Osoba prowadząca sprawę:

Natalia Siniarska, referent, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 430

e-mail: natalia.siniarska@strykow.pl

 

Monika Sułek, inspektor, pokój 3 (II piętro), ul. Tadeusza Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Tel. 42-719-80-02 w. 431

e-mail: monika.sulek@strykow.pl