Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

7032 2018-12-18 2018-12-28 Uchwała nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7031 2018-12-18 2018-12-28 Uchwała nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
6493 2018-11-26 2018-12-10 Uchwała nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok
6492 2018-11-26 2018-12-10 Uchwała nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stryków na 2019 rok

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi