Pozycja

Data aktu

Data publikacji

Tytuł

6264 2018-11-09 2018-11-30 Uchwała nr LVII/482/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 9 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza
6160 2018-10-18 2018-11-26 Uchwała nr LV/473/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Anielin Swędowski i Swędów
6124 2018-10-18 2018-11-22 Uchwała nr LV/474/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Tymianka, Wola Błędowa i Koźle
6099 2018-10-18 2018-11-21 Uchwała nr LV/475/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Tymianka
5828 2018-10-18 2018-11-08 Uchwała nr LV/480/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmniejszenia liczby drzew objętych ochroną w "Alei Dębowej" stanowiącej pomnik przyrody
5716 2018-10-15 2018-11-02 Aneks nr 3 Burmistrz Strykowa; Zarządu Powiatu Zgierskiego z dnia 15 października 2018 r. do porozumienia Powiatu Zgierskiego z Gminą Stryków z dnia 1 października 2015 r. w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
5390 2018-09-27 2018-10-18 Uchwała nr LIII/470/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
5389 2018-09-27 2018-10-18 Uchwała nr LIII/466/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stryków oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
5388 2018-09-27 2018-10-18 Uchwała nr LIII/461/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania
5387 2018-09-27 2018-10-18 Uchwała nr LIII/460/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 27 września 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
5353 2018-10-10 2018-10-17 Uchwała nr LIV/471/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryków
4738 2018-08-30 2018-09-20 Uchwała nr LII/456/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę Pomnika dla uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
4737 2018-08-30 2018-09-20 Uchwała nr LII/453/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zniesienia prawnej ochrony drzewa w postaci pomnika przyrody
4088 2018-07-21 2018-08-10 Uchwała nr LI/444/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Warszewice gmina Stryków
4087 2018-07-21 2018-08-10 Uchwała nr LI/441/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 21 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli
3772 2018-06-28 2018-07-19 Uchwała nr L/440/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na budowę Pomnika dla uczczenia 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
3771 2018-06-28 2018-07-19 Uchwała nr L/439/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Stryków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
3770 2018-06-28 2018-07-19 Uchwała nr L/438/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryków
3343 2018-05-24 2018-07-03 Uchwała nr XLIX/427/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i w przedszkolu prowadzonych i przejętych do prowadzenia przez Gminę Stryków
2786 2018-04-26 2018-05-17 Uchwała nr XLVIII/415/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2785 2018-04-26 2018-05-17 Uchwała nr XLVIII/414/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Stryków oraz określenia sezonu kąpielowego
2502 2018-04-05 2018-05-02 Aneks nr 4 Burmistrza Strykowa; Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Zgierz z dnia 5 kwietnia 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej z dnia 17 czerwca 2010 r.
2501 2018-03-19 2018-05-02 Aneks nr 9 Burmistrza Strykowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 19 marca 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej
2347 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/411/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wysokości wyższej niż określona w art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
2346 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/408/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryków na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
2345 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/407/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stryków na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
2344 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/406/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat
2343 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/401/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
2342 2018-03-29 2018-04-19 Uchwała nr XLVII/400/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 29 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XVI/114/2015 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i stawki procentowej wynagrodzenia za inkaso tych należności
1265 2018-02-22 2018-03-15 Uchwała nr XLVI/396/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Bratoszewice – część B
1264 2018-02-22 2018-03-15 Uchwała nr XLVI/395/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Zelgoszcz i Smolice
1263 2018-02-22 2018-03-15 Uchwała nr XLVI/393/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Stryków w 2018 roku
1111 2017-12-28 2018-03-07 Uchwała nr XLIV/378/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2018 rok
747 2018-01-24 2018-02-14 Uchwała nr XLV/389/2018 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Stryków przez inne niż Gmina Stryków osoby prawne i fizyczne, trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
710 2018-01-29 2018-02-13 Aneks nr 8 Burmistrza Strykowa; Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 29 stycznia 2018 r. do Porozumienia Międzygminnego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej
260 2017-12-28 2018-01-18 Uchwała nr XLIV/383/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Strykowa
259 2017-12-28 2018-01-18 Uchwała nr XLIV/382/2017 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Stryków na przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie powietrza

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego jest publikatorem o zasięgu wojewódzkim wydawanym przez Wojewodę Łódzkiego. Ogłaszane są w nim akty prawa miejscowego wojewody, organów jednostek samorządu terytorialnego (gmin, powiatów, sejmiku województwa łódzkiego), organów administracji niezespolonej oraz niektóre akty prawne, informacje, komunikaty, ogłoszenia i obwieszczenia, jeśli tak przewidują przepisy.

Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego

Szczegołowe informacje na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi