Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Remont dróg gminnych ul. Kopernika i ul. Kolejowa, przebudowa ul. Stodolnianej oraz budowa chodnika w ul. Kopernika w Strykowie

CPV:
45.23.32.20 - 7 Roboty w zakresie budowy dróg

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 - SIWZ

Termin realizacji:
28.07.2016

Osoba odpowiedzialna:
Emilia Nawrocka

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2016-03-09 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2016-03-09 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22 (II piętro)

Kryteria wyboru:
Cena - 90 %
Okres gwarancji - 10%


Wadium:
20 000,00 PLN

Uwagi:


Firmy uczestniczące