Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa


Tytuł przetargu:
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W TYMIANCE, GM. STRYKÓW

CPV:
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
30.09.2020

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Oferty można składać do:
2019-11-08 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2019-11-08 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena - 60,00 %
Okres gwarancji jakości - 40%


Wadium:
25.000,00 PLN

Uwagi:
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Było:
Oferty można składać do: 2019-11-06 godz: 09:00
Otwarcie ofert: 2019-11-06 godz: 09:15

Jest:
Oferty można składać do: 2019-11-08 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2019-11-08 godz: 10:15


Firmy uczestniczące