Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej w Dobieszkowie

CPV:
45.31.61.10 - 9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 8 SIWZ

Termin realizacji:
do dnia 30.11.2017 r.

Osoba odpowiedzialna:
Grażyna Popczyńska

Miejsce składania ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2017-09-14 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2017-09-14 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
w: Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 – 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium: Waga

Cena (C) - 60,00 %
Okres gwarancji (G) - 40,00 %


Wadium:
3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych)


Uwagi:


Firmy uczestniczące