Stryków, dnia 15.06.2016 r.

RŚG.6220.4.2016.AR


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 74 ust. 3  art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016, poz.353) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016, poz.23) Burmistrz Strykowa,             

z a w i a d a m i a

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.4.2016.AR z dnia 15.06.2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na"Budowie kanalizacji sanitarnej w Tymiance Małej" zlokalizowanego na terenie działek oznaczonych nr ewidencyjnym 208, 211/6, 211/16, 196, w obrębie geodezyjnym Tymianka, gm. Stryków", bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: znak: WOOŚ-I.4240.386.2016.JKu z dnia 29.04.2016 r. r. i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu -opinia znak PSSE-Z-ZNS-440/23/112/2016 z dnia 28.04.2016 r. r. 
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.4.2016.AR z dnia 15.06.2016 r.).

Z treścią decyzji oraz w/w dokumentacją sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Od w/w decyzji  stronom postępowania służy odwołanie  do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86 za pośrednictwem Burmistrza Strykowa w terminie 14 dni od dnia  dokonania  ogłoszenia.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Burmistrza

/.../

mgr  Bożena Motylińska

z-ca Burmistrza Strykowa

 

 

 

Art. 49 Kpa.Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 74 ust. 3 ustawy OOŚ. Jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniemdokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.