OBWIESZCZENIE

 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki

 

Na podstawie art. 17 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zmianami), art 29 oraz art. 39 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) oraz uchwały Rady Miejskiej w Strykowie Nr XXXIX/300/2013 z dnia 24 lipca 2013  r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki

 

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu

 

projektu miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Stryków na obszarze wsi Sosnowiec Pieńki wraz z prognozą oddziaływania środowisko.

 

Ponowne wyłożenie projektu planu odbywać się będzie w dniach od 24.03.2015 rokudo 14.04.2015 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, w godzinach od 9 00 do 1500.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projektach oraz prognozach oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 10.04.2015 roku, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, o godzinie 1200.

 

Zgodnie z art. 18 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 647), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Burmistrza Strykowa, na adres: Urząd Miejski w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwagi dotyczą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.04.2015 roku.

 

 Jednocześnie zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) wyżej wymieniony projekt planu miejscowego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Uwagi i wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania projektu planu miejscowego na środowisko, stosownie do cytowanej wyżej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Strykowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.05.2015 roku. Uwagi w tym postępowaniu należy składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu, bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95-010 Stryków albo w formie elektronicznej na adres  e-mail: strykow@strykow.pl

 

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Strykowa.

 

 

Burmistrz Strykowa

  Andrzej Jankowski