Zamawiający:
Gmina Stryków, ul. T. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków

Tytuł przetargu:
ZAPYTANIE OFERTOWE: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków".

CPV:


Tryb zamówienia:
Zapytanie ofertowe

Warunki:
Sekcja V zapytania ofertowego.

Termin realizacji:
1. Czas realizacji umowy obejmuje cały okres trwania robót - planowany termin zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem do dnia odbioru końcowego robót oraz okres gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych, tzn. czynności nadzoru w okresie gwarancji
i rękojmi (gwarancja liczona jest od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia na realizację robót budowlanych).
2. Czas trwania nadzoru może zostać przedłużony lub skrócony stosownie do czasu wykonania robót budowlanych.


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27, pokój nr 1 (sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-10-07 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2020-10-07 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie ul. Kościuszki 27

Kryteria wyboru:
Cena (C) - wynosi 80 pkt,
Doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego (D) - wynosi 20 pkt.


Wadium:


Uwagi:
Mając na względzie ogłoszony w dniu 20 marca 2020 r. do odwołania, na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, Zamawiający dopuszcza złożenie oferty, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa
w sekcji VI zapytania ofertowego w formie pisemnej, o której mowa w art. 781 ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.), zgodnie z którym:
§1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
§2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.


Firmy uczestniczące