Zamawiający:
Gmina Stryków w imieniu której postępowanie prowadzi: Burmistrz Strykowa

Tytuł przetargu:
Budowa oświetlenia ulicznego w Gminie Stryków


CPV:
45316110-9
34928510-6
45316100-6
45111200-0
45310000-3


Tryb zamówienia:
Przetarg nieograniczony

Warunki:
§ 9 SIWZ

Termin realizacji:
do 27 listopad 2020 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
w Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 1 (Sekretariat)

Oferty można składać do:
2020-05-27 godz: 10:00

Otwarcie ofert:
2020-05-27 godz: 10:15

Miejsce otwarcia ofert:
Urzędzie Miejskim w Strykowie, ul. Kościuszki 27, 95 - 010 Stryków, pokój nr 22

Kryteria wyboru:
Nazwa kryterium - Waga
Cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia(C) - waga 60%,
Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady (G) - waga 40%,


Wadium:
35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy

Uwagi:
Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:

Było:
Oferty można składać do: 2020-05-25 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-05-25 godz: 10:15

Było:
Oferty można składać do: 2020-05-26 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-05-26 godz: 10:15

Jest:
Oferty można składać do: 2020-05-27 godz: 10:00
Otwarcie ofert: 2020-05-27 godz: 10:15


Firmy uczestniczące