ZGROMADZENIA

 

Zgromadzenia - postępowanie uproszczone:

 

Organizator zgromadzenia może stosować procedurę uproszczoną w oparciu o przepisy rozdziału 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 1485) w przypadku, gdy uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji.

 

Organizator zgromadzenia, o którym mowa w art. 21 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia właściwe gminne (miejskie) centrum zarządzania kryzysowego, a w przypadku gdy w danej gminie nie zostało ono utworzone - wojewódzkie centrum zarządzania kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:

  1. imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim,
  2. datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia,
  3. ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

 

Powyższe zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Stryków w postępowaniu uproszczonym przyjmuje:

 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

numer telefaksu: 42 664 14 01

lub e-mail: wczk@lodz.uw.gov.pl