Stryków, dnia 01.09.2015 r.

RŚG.6220.1.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. , poz.1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa        

z a w i a d a m i a

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.1.2015 z dnia 01.09.2015 r. dla przedsięwzięcia pn." Budowa Centrum Logistyczno-Dystrybucyjnego Panattoni Park Stryków - Pieńki"przewidzianego do realizacji  na działkach nr 116/1, 116/5, 115/6, 115/7, 197/4, 197/5, 197/8, 197/10, 197/12, 198/5, 198/6, 198/9, 198/13, 198/15, 193, 316/6, 196/10, 196/20, 194/4, 194/9, 194/10, 194/13, 192, 316/16, 316/17, 316/24, 316/26, 316/9, 316/32, 316/11, 316/12, 316/27, 316/30, 196/15, 196/16, 196/18, 316/18, 316/19, 196/4, 195, 199, 196/7, 196/11, 196/22 w miejscowości Sosnowiec, gminie Stryków, powiat zgierski, woj. łódzkie, po  przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: WOOŚ.I-4242.103.2015.MM.6 z dnia 04.08.2015 r.oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu -  znak PSSE-Z-ZNS-445/5/152/173/2015 z dnia 05.06.2015r.;
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.1.2015 z dnia 01.09.2015r.).

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Strykowa

Andrzej Jankowski

 

 

 

 

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. - Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

Art. 38 ustawy OOŚ- organ właściwy do wydanie decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i możliwości zapoznania się z jej treścią