Stryków, dnia 13.08.2015 r.

 

RŚG.6220.6.2015                                                                              

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 1235 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 2013, poz. 267), Burmistrz Strykowa,

 

zawiadamia

 

  • o wydaniu postanowienia Burmistrza Strykowa znak RŚG.6220.6.2015 z dnia 13.08.2015 r. stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko  przedsięwzięcia polegającego na "Budowie ulicy Zlotowej i Żytniej w Strykowie wraz z odwodnieniem, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.: 1/3, 208/1, 207, 208/2, 210, 165, 159/1, 158, 156, 55/1, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67/1, 66/1, 54/8, 44/1, 45/1, 149/5 w obrębie Stryków 4 (Gmina Stryków), wydanego w postępowaniu administracyjnym w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 13 lutego 2014 r. znak RSG.6220.22.2013 dla  w/w przedsięwzięcia.

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie

 

Zgodnie z art. 28 Kpa, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium, a przed wydaniem decyzji do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty dokonania niniejszego obwieszczenia.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją w tej sprawie oraz składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. Nr 5 w godzinach pracy urzędu.

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty jego wywieszenia