Stryków, dnia 11.08.2015 r.

 

 

RŚG.6220.5.2015


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. , poz.1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa         

 

z a w i a d a m i a

 

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.5.2015 z dnia 11.08.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na"Budowie pola 110/15 kV transformatora TR1 w RPZ Stryków", przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid.110/2, 111/2, 112/2,obręb S-4 przy ul. Brzezińskiej 28, gm. Stryków, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: WOOŚ-I.4240.326.2015.JK.3 z dnia 10 lipca 2015 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu - znak PPIS-Z-ZNS-440/21/187/2015 z dnia 15.06.2015 r.
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.5.2015 z dnia 11.08.2015r.).

 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach: poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. - Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.