Stryków, dnia 25.06.2015 r.

 

RŚG.6220.2.2015

 


O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. , poz.1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa        

 

z a w i a d a m i a

 

  • o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.2.2015 z dnia 25.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw wraz z bistro oraz niezbędną infrastrukturą w m. Sosnowiec-Pieńki, gm. Stryków przewidzianego na działce nr ewid. 200/16 w obrębie Sosnowiec, gmina Stryków, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • o możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: WOOŚ-I.4240.239.2015.KD.2 z dnia 28.05.2015 r oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – znak PSSE-Z-ZNS-440/13/137/2015 z dnia 07.05.2015 r..
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.2.2015  z dnia   25.06.2015r.).

 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach:  poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.