Stryków, dnia 19.06.2015 r.

 

RŚG.6220.6.2014O B W I E S Z C Z E N I E

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Burmistrz Strykowa        

 

z a w i a d a m i a

 

·          o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: RŚG. 6220.6.2014 z dnia 19.06.2015 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 2 budynków pełniących funkcje biurowo-magazynowe, obiektów towarzyszących: stróżówki, stacji uzdatniania wody, 2 zespołów naziemnych zbiorników gazu, 2 kontenerowych stacji odprowadzania i redukcji gazu, naziemnych zbiorników wody p.poż., hydrofora kontenerowego oraz agregatu kontenerowego; oraz miejsc postojowych dla zaspokojenia potrzeb parkingowych inwestycji zlokalizowanego na terenie działek o nr ewid. 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,68, 69/2, fragmentach działek nr. 47, 48, 49, 50, 51/1, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 70/2 w obrębie Stryków-S8, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,

·          o mżliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi- postanowienie znak: WOOŚ.I-4242.76.2015.MP3.2 z dnia 04.05.2015 r. oraz opinią sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu – znak PSSE-Z-ZNS-445/2/85/2015 z dnia 10.04.2015r.

·           podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.6.2014 z dnia 19.06.2015r.).

 

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach: poniedziałek-piątek: 8.00 – 16.00 (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

  

 

 

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.