Stryków, dnia  19.05.2015 r.

 

RŚG.6220.16.2014

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) oraz art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania  Administracyjnego  (Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.) Burmistrz Strykowa

z a w i a d a m i a

  •  o zakończeniu postępowania i wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego "Budowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Ługi, gm. Stryków"przewidzianego do realizacji na działce nr ewid. 156/2 i 156/1 w obrębie  geodezyjnym Ługi, bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko ,
  • możliwości zapoznania się z treścią w/w decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi znak:WOOŚ-I.4240.659.2014.BM.2 z dnia 18 grudnia 2014 r. oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu- znak: PSSE-Z-ZNS-440/44/354/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r.
  • podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, decyzji o środowiskowych uwarunkowań  dla realizacji w/w przedsięwzięcia (decyzja; znak: RŚG.6220.16.2014 z dnia 19.05.2014 r.).

Z treścią decyzji oraz aktami sprawy można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Strykowie w pok. Nr 5, w godzinach: poniedziałek-piątek: 8.00 - 16.00, (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 Art. 49 Kpa.Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Art. 85 ust. 3 ustawy OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniemdokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.