Stryków, 18 maja 2023 r.

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji infrastruktury Rady Miejskiej w Strykowie zawiadamiam o posiedzeniu Komisji, które odbędzie się w dniu 23 maja 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i zatwierdzenie porządku posiedzenia.
     
  2. Dyskusja nad uwagami złożonymi do projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stryków.
     
  3. Zamknięcie posiedzenia.

 

Sporz. A. Jóźwiak