Stryków, dnia  24 listopada 2021 r.

    

    Z upoważnienia Przewodniczącego Komisji budżetu Rady Miejskiej w Strykowie informuję o posiedzeniu ww. Komisji, które odbędzie się w dniu 26 listopada 2021 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, pok. nr 22.

Porządek posiedzenia:

1. Wydanie opinii do projektu budżetu Gminy Stryków na 2022 rok.

 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Radnego Łukasza Orłowskiego, przyjętym w głosowaniu (8 głosów za, 3 głosy przeciwne, 2 głosy wstrzymujące się) na posiedzeniu XL Sesji Rady Miejskiej w Strykowie w dniu 30 września 2021 r. posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Strykowie nie są transmitowane i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie gminy. W Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie gminy udostępniane będą wyłącznie nagrania posiedzeń sesji, których transmisja jest obligatoryjna na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 

Sporz. A. Jóźwiak