W sprawie:
określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa m

Data uchwały:
2010-11-10

Numer uchwały:
LI/448/2010

Podjęta przez:
Radę Miejską w Strykowie

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego