1. Uchwała o emisji obligacji

UCHWAŁA NR LXXIII/633/2023
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

2. Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok oraz Uchwała w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Gminy Stryków na lata 2023 - 2033

UCHWAŁA NR LXIII/548/2022
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXIII/547/2022
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 – 2033

 3. Aktualna uchwała budżetowa gminy oraz uchwała dotyczącą WPF

UCHWAŁA NR LXXIII/634/2023
w sprawie zmiany Uchwały Nr LXIII/548/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stryków na 2023 rok

UCHWAŁA NR LXXIII/635/2023
zmieniająca Uchwałę Nr LXIII/547/2022 Rady Miejskiej w Strykowie z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stryków na lata 2023 - 2033

4. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2021 i 2022

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY STRYKÓW ZA 2021 ROK

Sprawozdanie Burmistrza Strykowa z dnia 30 marca 2023 r. z wykonania budżetu Gminy Stryków za 2022 rok

5. Sprawozdania budżetowe gminy (na koniec lat 2020-2022 oraz II kwartału 2023)

Sprawozdawczość 2020 rok od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020

Sprawozdawczość 2021 rok na koniec IV kwartału 2021 roku

Sprawozdawczość 2022 rok od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022

Sprawozdawczość 2023 rok od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023

6. Opinie RIO w sprawie:

Uchwała Nr I/39/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 13 kwietnia 2023 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu Burmistrza Strykowa z wykonania budżetu za 2022 rok

Uchwała Nr I/136/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu uchwały budżetowej Gminy Stryków na 2023 rok

Uchwała Nr I/135/2022 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 8 grudnia 2022 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Stryków

Uchwała Nr I/1/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 stycznia 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego Gminy Stryków

Uchwała Nr I/115/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 29 września 2023 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości wykupu obligacji emitowanych przez Gminę Stryków z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu