Dotyczy:

Centralny Rejestr Wyborców

Wydział:

Spraw Obywatelskich i Społecznych

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;

Opis

sprawy:

Centralny Rejestr Wyborców potwierdza prawo wybierania. W Centralnym Rejestrze Wyborców można być ujętym tylko w jednym stałym obwodzie głosowania.

  • wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze Gminy Stryków są z urzędu ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu zameldowania na pobyt stały.
  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Stryków bez zameldowania na pobyt stały w Gminie Stryków są ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do Burmistrza Strykowa
  • wyborcy stale zamieszkali na obszarze Gminy Stryków pod innym adresem aniżeli adres zameldowania na pobyt stały w Gminie Stryków ujmowani w stałym obwodzie głosowania właściwym dla adresu stałego zamieszkania, jeżeli złożą w tej sprawie wniosek do Burmistrza Strykowa.

Burmistrz Strykowa na wniosek osoby, której dane dotyczą dokonuje weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym. Wniosek zawiera imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, adres do korespondencji - jeżeli korespondencja ma być prowadzona drogą pocztową, oraz uzasadnienie. Wniosek składa się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem lub w postaci elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Wyborca może wnieść do Burmistrza Strykowa reklamację na nieprawidłowości
w Centralnym Rejestrze Wyborców, jeżeli nie został on ujęty w Centralnym Rejestrze Wyborców lub nie ujęto go w żadnym obwodzie głosowania  na obszarze Gminy Stryków albo został on nieprawidłowo ujęty w obwodzie głosowania na obszarze Gminy Stryków.

 Reklamację wnosi się:

  • ustnie do protokołu,
  • na piśmie utrwalonym w postaci:
  • papierowej, opatrzonym własnoręcznym podpisem,
  • elektronicznej, opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym

Reklamację Burmistrz Strykowa rozpatruje w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydaje decyzję w sprawie. Decyzję, wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wyborcy wnoszącemu reklamację.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

pokój 6 (I piętro)

Tryb odwoławczy:

Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z obwodu głosowania wyborcy wnoszącemu reklamację przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strykowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Opłaty:

Bez opłat

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Kalinka tel. 42 719-80-02 w. 460 e-mail: monika.kalinka@strykow.pl

Joanna Głowadzka tel. 42 719-80-02 w. 461e-mail: joanna.glowadzka@strykow.pl