Dotyczy:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

Wydział:

Spraw Obywatelskich i Społecznych

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy;
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 r.
  w sprawie wzorów wniosków o ujęcie w obwodzie głosowania, skreślenie wyborcy
  z Centralnego Rejestru Wyborców, zmianę miejsca głosowania oraz wzoru i sposobu ewidencjonowania zaświadczeń o prawie do głosowania.

Sposób załatwienia

sprawy:

Z wnioskiem o ujęcie w stałym obwodzie głosowania  mogą wystąpić:

 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Stryków bez zameldowania na pobyt stały,
 • wyborcy nigdzie niezamieszkali, stale przebywający na terenie Gminy Stryków ,
 • wyborcy stale zamieszkali na terenie Gminy Stryków pod innym adresem niż adres zameldowania na pobyt stały na terenie Gminy Stryków.

Wymagane dokumenty

 • wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem

Miejsce składania wniosków:

Urząd Miejski w Strykowie, ul. T. Kościuszki 29, 95-010 Stryków

Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych

pokój 6 (I piętro)

Termin załatwienia:

Do 5 dni.

Tryb udzielania odpowiedzi:

Decyzja o ujęciu bądź odmowie ujęcia w stałym obwodzie głosowania.

Tryb odwoławczy:

Na decyzję w sprawie odmowy ujęcia w stałym obwodzie głosowania przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego dla miejsca zamieszkania wyborcy sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Strykowa, w terminie 3 dni od dnia doręczenia.

Uwagi:

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania daje możliwość głosowania na terenie Gminy Stryków
i dotyczy wszystkich wyborów/referendów, nie jest wpisem jednorazowym.

Przepisy nie wskazują terminu, do którego najpóźniej wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania musi zostać złożony, aby wyborca mógł wziąć udział w wyborach. Jednakże należy mieć na uwadze, że Burmistrz Strykowa ma 5 dni na rozpatrzenie wniosku.
 

Z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 20 § 2 Kodeksu wyborczego Burmistrz Strykowa jest zobligowany przed wydaniem decyzji o ujęciu w stałym obwodzie głosowania sprawdzić, czy osoba wnosząca wniosek spełnia warunki stałego zamieszkania na terenie Gminy Stryków pod oznaczonym adresem należy przedstawić dowody potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod wskazanym we wniosku adresem (np. umowa najmu mieszkania). Wyborca nie posiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza oświadczenie właściciela lub najemcy mieszkania, w którym zamieszkuje potwierdzające pobyt w lokalu lub inne dokumenty potwierdzające związek z lokalem, w którym ma nastąpić wpisanie do Centralnego Rejestru Wyborców np. potwierdzenie rozliczenia podatku, w którym wyborca wskazał adres zamieszkania na terenie Gminy Stryków (tylko ta strona PIT-u gdzie jest adres zamieszkania).
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania przesłany ePUAPem nie zwalnia z obowiązku wykazania stałego zamieszkiwania pod określonym adresem na terenie Gminy Stryków. Również należy dołączyć dodatkowe dokumenty, o których mowa wyżej.

W celu ułatwienia kontaktu można podać numer telefonu.

Opłaty:

Bez opłat

Załączniki:

 • wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania,
 • dokumenty potwierdzające stałe zamieszkiwanie pod określonym adresem

Osoba prowadząca sprawę:

Monika Kalinka tel. 42 719-80-02 w. 460 e-mail: monika.kalinka@strykow.pl

Joanna Głowadzka tel. 42 719-80-02 w. 461e-mail: joanna.glowadzka@strykow.pl