Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków

CPV:
98380000-0

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji na podst. art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
od dnia podpisania umowy do 31.12.2024r.

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl


Oferty można składać do:
2023-01-09 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2023-01-09 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal zostaną pobrane oferty, które następnie zostaną odszyfrowane.

Kryteria wyboru:
- cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - waga 60%,
- czas reakcji na zgłoszenie (T) - waga 20%,
- adopcja (A)- waga 20%


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące