Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Wyłapywanie oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Stryków

CPV:
98380000-0

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
01.01.2023 r.- 31.12.2023 r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-12-01 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2022-12-01 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal zostaną pobrane oferty, które następnie zostaną odszyfrowane.

Kryteria wyboru:
- cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia (C) - waga 60%,
- czas reakcji na zgłoszenie (T) - waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące