Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Stryków

CPV:
90500000-2

Tryb zamówienia:
przetarg nieograniczony

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opsiane w SWZ

Termin realizacji:
02.01.2023r.- 31.12.2024r.

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-11-25 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2022-11-25 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal zostaną pobrane oferty, które następnie zostaną odszyfrowane.

Kryteria wyboru:
- cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
- termin płatności faktury- waga 20%,
- aspekty środowiskowe- waga 20%


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące