Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Zakup nowego samochodu wraz z zabudową do odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Stryków

CPV:
34144511-3

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
Warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
40 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: httpa://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-10-14 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2022-10-14 godz: 14:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Po zalogowaniu się na platformę miniPortal Zamawiający dokona deszyfrowania złożonych ofert i pobierze odszyfrowane pliki.

Kryteria wyboru:
- cena brutto za dostawę fabrycznie nowego samochodu z zabudową do odbioru odpadów komunalnych (C) - waga 60%,
-okres gwarancji na zabudowę do odbioru odpadów komunalnych (G) - waga 30%,
-termin dostawy fabrycznie nowego samochodu z zabudową do odbioru odpadów komunalnych (T) - waga 10%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące