Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT


CPV:
45252120- 5

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji- art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ


Termin realizacji:
do 39 miesięcy od dnia podpisania umowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-10-10 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-10-10 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Komisja po zalogowaniu się na platformę miniPortal dokona deszyfrowania ofert i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze

Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady- waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące