Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa SUW w Warszewicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa SUW w Strykowie i Zelgoszczy wraz z infrastrukturą towarzyszącą


CPV:
45252120- 5

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji- art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ


Termin realizacji:
Część 1:
Etap 1- dokumentacja projektowa- do 24 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
Etap 2- roboty budowlane- do 21 miesięcy liczonych od dnia zakończenia etapu 1, tj. od dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

Część 2:
Etap 1- dokumentacja projektowa- do 9 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
Etap 2- roboty budowlane- do 15 miesięcy liczonych od dnia zakończenia etapu 1, tj. od dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

Część 3:
Etap 1- dokumentacja projektowa- do 9 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
Etap 2- roboty budowlane- do 15 miesięcy liczonych od dnia zakończenia etapu 1, tj. od dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę;

Część 4:
Etap 1- dokumentacja projektowa- do 9 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
Etap 2- roboty budowlane- do 15 miesięcy liczonych od dnia zakończenia etapu 1, tj. od dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych;

Część 5:
Etap 1- dokumentacja projektowa- do 9 miesięcy liczonych od dnia podpisania umowy,
Etap 2- roboty budowlane- do 15 miesięcy liczonych od dnia zakończenia etapu 1, tj. od dnia uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę/ zgłoszenia robót budowlanych;


Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl

Oferty można składać do:
2022-10-21 godz: 13:00

Otwarcie ofert:
2022-10-21 godz: 14:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Komisja po zalogowaniu się na platformę miniPortal dokona deszyfrowania ofert i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze

Kryteria wyboru:
Wybór oferty (w odpowiedniej części) dokonany zostanie na podstawie kryterium:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia i rękojmi za wady- waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:


Firmy uczestniczące