Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku)

CPV:
45233120- 6

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji- art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
250 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.p

Oferty można składać do:
2022-07-19 godz: 11:00

Otwarcie ofert:
2022-07-19 godz: 12:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Komisja po zalogowaniu się na platformę miniPortal dokona deszyfrowania ofert i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.


Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia - waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/4849/PolskiLad z przeznaczeniem na realizację Inwestycji: Budowa drogi gminnej wewnętrznej (od ul. Starowiejskiej w Dobrej do Klęku).


Firmy uczestniczące