Zamawiający:
Gmina Stryków

Tytuł przetargu:
Dostawa z montażem elementów małej architektury na terenie gminy Stryków

CPV:
37535200-9

Tryb zamówienia:
tryb podstawowy bez negocjacji

Warunki:
warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ

Termin realizacji:
75 dni liczonych od dnia protokolarnego przekazania terenu prac (dla każdej z części zamówienia),

Osoba odpowiedzialna:
Daniel Kolasa

Miejsce składania ofert:
Oferty należy składać za pośrednictwem platformy miniPortal, dostępnej pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/


Oferty można składać do:
2022-04-29 godz: 12:00

Otwarcie ofert:
2022-04-29 godz: 13:00

Miejsce otwarcia ofert:
Urząd Miejski w Strykowie, ul. Tadeusza Kościuszki 27, 95-010 Stryków, pok. 18. Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa. Zamawiający po zalogowaniu się na miniPortalu dokona deszyfrowania oferty i zapisze odszyfrowane pliki na komputerze.


Kryteria wyboru:
cena brutto za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w odpowiedniej części zamówienia - waga 60%,
okres gwarancji jakości na przedmiot zamówienia w odpowiedniej części zamówienia- waga 40%,


Wadium:
nie dotyczy

Uwagi:
Zamówienie podzielone na 7 części

Firmy uczestniczące